Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings årsmöte,

Lindgården, den 10 mars 2023


 • 1 Årsmötets öppnande

Ordförande Ingrid Grubbström hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

Efter öppnandet följde en parentation ledd av Hans Peterson och avsåg de medlemmar som avlidit sedan senaste årsmötet. Hans läste upp namnen, den avlidnes ålder samt dagen för dödsfallet. Han avslutade med att läsa en dikt till de avlidnas minne. Akten avslutades med en tyst minut.


 • 2 Fråga om årsmötets utlysts i enlighet med stadgarna

Enligt föreningens stadgar ska medlemmarna ha erhållit kallelse (bilaga 1) till årsmötet senast tio dagar före mötet. I år sändes kallelsen ut i januari månad.

Årsmötet fann att kallelse skett i riktig ordning och därmed har årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna.


 • 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Efter förslag valdes Göran Nilsson till ordförande och Gunnar Lindelöw till sekreterare.


 • 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Beslutades efter förslag att utse Leif Grytberg och Arne Erlandsson.


 • 5 Verksamhetsberättelse med bokslut och ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelsen (bilaga 2) sändes ut med kallelsen till årsmötet. Ingrid Grubbström redovisade innehållet muntligt.

Bokslut och ekonomisk redovisning (bilaga 3) fanns tillgängligt vid mötet och föredrogs muntligt av kassören Uno Fredriksson som också besvarade frågor. Föreningens ekonomi är tillfredsställande och framgår i dess olika delar av bilagan.

Årsmötet godkände verksamhetsberättelse, bokslut och ekonomisk redovisning samt beslutade att lägga dem till handlingarna.


 • 6 Revisorernas berättelse

Björn Almér föredrog revisorernas berättelse och förordade ansvarsfrihet för styrelsen vilket också beslutades av årsmötet.


 • 7 Fråga om ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.


 • 8 Val av ordförande för en tid av ett år

Valberedningens förslag att välja Ingrid Grubbström (omval) fastställdes av årsmötet.


 • 9 Val av två styrelseledamöter för en tid av två år

Valberedningens förslag att välja Uno Fredriksson (omval) och Krister Linell fastställdes av årsmötet.

Antecknas att Lars Johansson och Hans Peterson valdes vid förra årsmötet för två år och ingår därmed i styrelsen.


 • 10 Val av styrelsesuppleant för en tid av ett år

Valberedningens förslag att välja Lilian Hagebring fastställdes av årsmötet.


 • 11 Val av två revisorer och en ersättare för en tid av ett år

Valdes efter förslag Björn Almér (omval) och Göran Larsson med Christer Ekdahl som ersättare.


 • 12 Övriga val som styrelsen föreslår

Inget förslag.


 • 13 Val av två ledamöter till valberedningen varav en sammankallande

Föreslås omval av Rolf Adolfsson (sammankallande) och Erling Kylberg. Årsmötet beslutade enligt förslaget.


 • 14 Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

Ingrid Grubbström hänvisade till den verksamhetsplanering som är redovisad på föreningens hemsida. Styrelsen kommer att fortsätta planeringen vid kommande styrelsemöten. Hittills är en Berättarstuga planerad där ett antal medlemmar resonerar om vilka minnen från yrkeslivet som kan vara intressanta att redovisa på lämpligt sätt. Vårresan i maj kommer att ha en ångbåtstur på sjön Sommen som huvudnummer. Krister Linell tog upp att utflykt med honungs- och ostprovning kan anordnas.

Budgeten för verksamhetsåret (bilaga 4) är baserad på medlemsavgifterna med tillkommande stöd från NBV för olika

aktiviteter samt tillgängligt kapital.

Förslagen godkändes av årsmötet.


 • 15 Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

Årsavgiften föreslås även fortsatt vara 200 kr för enskild och 300 kr tillsammans för par. Det ger en budgeterad intäkt på 35 000 kr. Årsmötet beslutade enligt förslaget.


 • 16 Behandling av inkomna motioner

Ingen motion har inkommit.


 • 17 Behandling av aktuella ärenden som styrelsen presenterar vid årsmötet

Utöver vad som tidigare presenterats vid årsmötet har styrelsen inget att redovisa.


 • 18 Övriga frågor

Någon ytterligare fråga föreligger inte från styrelsens sida. På fråga vid mötet om tekniska bekymmer på hemsidan vid något tillfälle lämnade Anchi Hultqvist svar att det förekommit men åtgärdats.


 • 19 Avslutning

Ingrid Grubbström uppmärksammade avgående funktionärer genom att överräcka blombuketter och framföra föreningens tack. Föremål för detta blev Magnus Wennblom för mångårigt arbete i styrelsen och Gunnar Lindelöw. Båda lämnar nu styrelsen. Ingrid tackade också Bengt Hultqvist och Göran Nilsson för deras arbete i trivselkommittén och Anchi Hultqvist för jobbet med hemsidan.

Göran Nilsson tackade de församlade medlemmarna och avslutade mötet.


Vid protokollet                                                                     Ordförande

Gunnar Lindelöw                                                    Göran Nilsson


Justeras                                                                                    Justeras

Leif Grytberg                                                            Arne Erlandsson


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings årsmöte

i Huskvarna Folkets park fredagen den 11 mars 2022 


 • 1 Mötets öppnande

Ordförande Ingrid Grubbström hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. Därefter gav Ingrid en kort resumé över verksamheten sedan senaste årsmötet i juni 2021.

Efter öppnandet följde en parentation ledd av Johnhenric Stegemyr och avsåg de medlemmar som avlidit sedan senaste årsmötet. Johnhenric läste upp namnen, den avlidnes ålder samt döds- och begravningsdagar. Han avslutade med att läsa en dikt till de avlidnas minne och akten avslutades med en tyst minut.


 • 2 Fråga om årsmötets utlysts i enlighet med stadgarna

Enligt föreningens stadgar ska medlemmarna erhållit kallelse (bilaga 1) till årsmötet senast tio dagar före mötet.

Årsmötet godkände att kallelse skett i riktig ordning.


 • 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande valdes Göran Nilsson och till sekreterare Gunnar Lindelöw.


 • 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Beslutades efter förslag att utse Hans Petersson och Stefan Gunnarsson.


 • 5 Verksamhetsberättelse med bokslut och ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelsen (bilaga 2) sändes ut med kallelsen till årsmötet.

Bokslut och ekonomisk redovisning (bilaga 3) fanns tillgängligt vid mötet och föredrogs muntligt av kassören Uno Fredriksson som också besvarade frågor. Föreningens ekonomi är tillfredsställande och tillgångarna vid årsskiftet 2021/22 var 64492 kronor.

Årsmötet godkände bokslut och ekonomisk redovisning samt beslutade att lägga dem till handlingarna.


 • 6 Revisorernas berättelse

Johnhenric Stegemyr föredrog revisorernas berättelse (bilaga 4) och förordade ansvarsfrihet för styrelsen vilket också beslutades av årsmötet.


 • 7 Val av ordförande för en tid av ett år

Valberedningens förslag att välja Ingrid Grubbström (omval) fastställdes av årsmötet.


 • 8 Val av två styrelseledamöter för en tid av två år

Valberedningens förslag att välja Hans Pettersson och Lasse Johansson fastställdes av årsmötet.

Antecknas att Uno Fredriksson och Gunnar Lindelöw valdes vid förra årsmötet för två år och ingår därmed i styrelsen.


 • 9 Val av styrelsesuppleant för en tid av ett år

Valberedningens förslag att välja Magnus Wennblom (omval) fastställdes av årsmötet.


 • 10 Val av två revisorer och en ersättare för en tid av ett år

Valberedningens förslag att välja Björn Almér (omval) och Jan Briland med Carl Johan Ekström som ersättare fastställdes av årsmötet.


 • 11 Övriga val som styrelsen föreslår

Styrelsen föreslår fortsatt verksamhet i den uppskattade trivselkommittén och föreslår att Bengt Hultqvist och Göran Nilsson väljs och för ett år (omval). Årsmötet beslutar enligt förslaget.


 • 12 Val av två ledamöter till valberedningen varav en sammankallande

Valberedningens förslag är omval av Rolf Adolfsson (sammankallande) och Erling Kylberg. Årsmötet beslutade enligt förslaget.


 • 13 Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

Ingrid Grubbström hänvisade till den verksamhet som är redovisad på föreningens hemsida. Styrelsen kommer att fortsätta planeringen vid kommande styrelsemöten. Ett förslag att hantera ett tidigare önskemål om utbildning i första hjälpen ska därvid uppmärksammas.

Budgeten för verksamhetsåret (bilaga 5) är baserad på medlemsavgifterna (se §14) med tillkommande stöd från NBV för olika aktiviteter samt tillgängligt kapital. Stödet från NBV uppskattas för närvarande bli ca 3000 kr vilket tillsammans med medlemsavgifterna skulle ge en totalsumma på 39500 kr.

Förslagen godkändes av årsmötet.


 • 14 Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Uno Fredriksson redovisade att föreningen för närvarande har 210 medlemmar. Årsavgiften föreslås även fortsatt vara 200 kr för enskild och 300 kr tillsammans för par. Det ger en intäkt på 36500 kr.

Årsmötet beslutade enligt förslaget.


 • 15 Behandling av inkomna motioner

Ett sms från medlemmen Lennart Johansson till ordföranden har en enig styrelse uppfattat som en inkommen motion och har hanterat den som en sådan (bilaga 6)

Lennart Johansson lämnar över en skrivelse som på hans begäran läses upp och läggs till handlingarna.

Styrelsens förslag är att en motion föreligger och att den ska avvisas på de skäl som anges i bilaga 6.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.


 • 16 Behandling av aktuella ärenden som styrelsen presenterar vid årsmötet

Utöver vad som tidigare presenterats vid årsmötet har styrelsen inget att redovisa.


 • 17 Övriga frågor

Någon ytterligare fråga föreligger inte.


 • 18 Avslutning

Styrelseordföranden uppmärksammade avgående funktionärer genom att överräcka blombuketter och framföra föreningens tack. Föremål för detta blev Sigvard Eriksson och Göran Mårtensson som avgående styrelseledamöter och Johnhenric Stegemyr som avgående revisor. Med ett tack för utförda insatser under det gångna året uppvaktades Anchi Hultqvist (ansvarig för hemsidan) samt Bengt Hultqvist och Göran Nilsson (trivselkommittén).

Också Ingrid Grubbström uppmärksammades för sina insatser som ordförande det gångna året med en blomsterbukett.

Lennart Johansson framförde hälsningar från några medlemmar som av olika skäl inte kunnat delta. Även Uno Fredriksson framförde en hälsning.

Göran Nilsson tackade de församlade medlemmarna och avslutade mötet klockan 15 05.


Vid protokollet                                                                    Ordförande

Gunnar Lindelöw                                                   Göran Nilsson

Justeras                                                                                  Justeras

Stefan Gunnarsson                                               Hans Petersson


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings årsmöte

i Folkets Park Huskvarna, onsdagen den 30 juni  2021.

§ 1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

Föreningens vice ordförande Sigvard Eriksson hälsade de 48 medlemmarna som infunnit sig till årsmötet välkomna. Han gjorde en tillbakablick på det gångna pandemiåret. Föreningen har liksom andra föreningar inte haft möjlighet till verksamheter i vanlig ordning. Restriktioner från myndigheter har satt stopp för i stort alla verksamheter. Den enda ljusglimten har varit tisdagsvandringarna som samlat 20–25 deltager per gång. Han hoppades på att föreningen ska börja fungera som vanligt under hösten 2021.


§ 2. PARENTATION.

Under 2020 fram till den 30 juni 2021 har 21 medlemmar avlidit. Johnhenrik Stegemyr ledde parentationen genom att läsa upp namnen, dödsdag samt åldern på samtliga bortgångna medlemmar i föreningen.

Göran Mårtensson medverkade genom att tända ett ljus under akten.


§ 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN.

Dagordningen godkändes i befintligt skick.


§ 4. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET.

Till ordförande för årsmötet valdes Dan Andersson och till sekreterare Conny Qvarnström.


§ 5. FRÅGA OM MÖTET ÄR STADGENLIGT UTLYST.

Enligt föreningens stadgar skall medlemmarna kallas till årsmöte senast tio dagar innan.

Årsmötet beslöt att kallelse skett enligt stadgarna.


§ 6. JUSTERING AV DELTAGARLISTA.

Samtliga 48 medlemmarna som anmälts var närvarande.


§ 7. VAL AV JUSTERINGSMÄN OCH TILLIKA RÖSTRÄKNARE.

Årsmötet beslutade att utse Rolf Adolfsson samt Göran Wilhelmsson till justeringsmän samt i förekommande fall till rösträknare.


§ 8. STYRELSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT OCH EKONOMISK REDOVISNING.

Verksamhetsberättelse hade sänts ut i samband med kallelsen. Kassören föredrog muntligt föreningens bokslut, resultat och balansräkning samt svarade på de frågor som ställdes av medlemmarna. Föreningens ekonomi är god. Vi ökar vår förmögenhet med 11 008 kronor till 65 000 kr, mycket beroende på att vi inte haft någon vår- eller höstresa samt att vi vid lämpligt tillfälle inköpte frimärken som sedan har höjt sitt värde.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut och lägga detta till handlingarna.


§ 9. REVISIONSBERÄTTELSE.

John Henrik Stegemyr föredrog revisorernas berättelse, och förordade ansvarsfrihet för styrelsen. Detta godkändes av mötet.


§ 10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret.


§ 11. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR NÄSTA VERKSAMHETSÅR

Då Bruno Ödman avsagt sig ordförandeskapet på grund av sjukdom, valdes Ingrid Grubbström till ny ordförande för vår förening.


§ 12. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER

Till styrelsemedlemmar på 2 år valdes Uno Fredriksson samt nyval av Gunnar Lindelöv.

Kvarstående styrelsemedlemmar Sigvard Eriksson samt Göran Mårtensson.


§ 13. VAL AV STYRELSESUPPLEANT

Magnus Wennblom valdes för (1 år).


§ 14. VAL AV TVÅ REVISORER OCH EN ERSÄTTARE

Johnhenrik Stegemyr samt Björn Almér, som ersättare Jan Briland.


§ 15. VAL AV TRIVSELKOMMITTE

Göran Nilsson samt Bengt Hultqvist (1år)


§ 16. STADGEÄNDRINGAR

Mötet beslutade att Räkenskapsår och verksamhetsår gäller från den 1 januari tom 31 december 2021. Vid övergången till 2021 är räkenskapsåret från den 1 oktober 2020 till 31 december 2021.

En medlem reserverade sig mot beslutet, Lennart Johansson.


§ 17. VAL AV VALBEREDNING

Rolf Adolfsson (sammankallande), Lasse Johansson samt Erling Kyhlberg.


§ 18. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.

Ingrid Grubbström tackade för förtroende att leda föreningen. Hon nämnde att hon är den första ordföranden som ej varit anställd inom polismyndigheten. Någon verksamhetsplan för 2021 finns av naturliga skäl inte framtagen. Dock har Lindgården bokats vid fyra tillfällen under hösten och tisdagsvandringarna kommer att rulla på.

Marianne Petterson informerade om att damerna har haft en träff på Hasse på Sjökanten.

Hon föreslog styrelsen att man skulle lägga ner damernas vandringar då det är mycket svårt att rekrytera medlemmar hon föreslog att damerna ingår i tisdags vandringarna.


§ 19. ARVODE TILL STYRELSE OCH TRIVSELKOMMITTE

Inga arvoden till styrelse och trivselkommitté. Men styrelsen samt trivse kommitté är som vanligt befriade från medlemsavgiften. Detsamma gäller hedersmedlemmarna.§ 20. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade. 200: - respektive 100: -.


§ 21. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER

Inga motioner hade inkommit till styrelsen inför årsmötet.


§ 22. ÖVRIGA FRÅGOR

Lennart Johansson överlämnade en pärm där hans hustru samlat material från damernas verksamhet. Lennart ansåg att materialet var så viktigt att det borde uppmärksammas.

Uno Fredriksson föreslog att det kunde läggas in på hemsidan. Anchi Hultqvist åttog sig uppgiften.


§ 23. AVSLUTNING

Dan Andersson tackade de församlade medlemmarna och avslutade mötet klockan 15.10.

Sigvard Eriksson framförde ett tack till Dan för hans insats som ordförande, med en blomma. Bruno Ödman som ej var närvarande samt Conny Qvarnström fick också en blomma för sin insatts för föreningen under 8 år. Delar av styrelsen åkte sedan till Bruno för att överlämna en blomma och ett tack för hans fina insatts som ordförande.


Vid protokollet                                                                   Ordförande

Conny Qvarnström                                              Dan Andersson

Justeras                                                                                Justeras

Rolf Adolfsson                                                       Göran Wilhelmsson

_____________________________________________________________________________________________

 Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings årsmöte på Lindgården,

Jönköping den 18 oktober 2019.


§ 1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE
Föreningens ordförande Bruno Ödman hälsade de 82 medlemmarna som infunnits sig till årsmötet välkomna. Han gjorde en tillbakablick på det gångna verksamhetsåret. Han nämnde fredagsmötena på Lindgården, tisdagsvandringarna, boulen samt vår och höstresan. Det är glädjande att intresset är så stort speciellt vandringarna samt mötena på Lindgården. Han informerade också om sin tid efter operationen Linköping. Han ser positivt på framtiden.


§ 2. PARENTATION.
Under det gångna verksamhetsåret har fyra av våra kamrater gått ur tiden. Sven-Ola Kallbris, Gösta Henriksson, Åke Carlsson samt Gudrun Lordh. Göran Mårtensson som förrättade parentationen tände fyra ljus, därefter rester sig alla för en tyst minut.

§ 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN.
Dagordningen godkändes i befintligt skick.


§ 4. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET.
Till ordförande för årsmötet valdes Dan Andersson och till sekreterare Conny Qvarnström.


§ 5. FRÅGA OM MÖTET ÄR STADGENLIGT UTLYST.
Enligt föreningens stadgar skall medlemmarna kallas till årsmöte senast tio dagar innan. Kallelsen utskickades den 27 september.
Årsmötet beslöt att kallelse skett enligt stadgarna.


§ 6. JUSTERING AV DELTAGARLISTA.
Samtliga 82 medlemmar som anmälts sig till årsmötet uppropades.


§ 7. VAL AV JUSTERINGSMÄN OCH TILLIKA RÖSTRÄKNARE.
Årsmötet beslutade att utse Janne Arvidsson samt Rolf Adolfsson till justeringsmän och tillika rösträknare.


§ 8. STYRELSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT OCH EKONOMISK REDOVISNING.
Verksamhetsberättelse hade sänts ut i samband med kallelsen. Kassören föredrog föreningens bokslut, resultat- och balansräkning

samt svarade på de frågor som ställdes av medlemmarna. Föreningen visar en positiv medlemsökning.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut och lägga detta till handlingarna.


§ 9. REVISIONSBERÄTTELSE.
John Henrik Stegemyr föredrog revisorernas berättelse, och förordade ansvarsfrihet för styrelsen.


§ 10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret.


§ 11. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR NÄSTA VERKSAMHETSÅR
Bruno Ödman valdes enhälligt till ordförande för verksamhetsåret 2020.


§ 12. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER
Göran Mårtensson samt Sigvard Eriksson. (2 år)


§ 13. VAL AV STYRELSESUPPPLEANT

Magnus Wennblom valdes för (1 år).


§ 14. VAL AV TVÅ REVISORER OCH EN ERSÄTTARE
Johnhenrik Stegemyr samt Björn Almer, som ersättare Jan Briland.


§ 15. VAL AV TRIVSELKOMMITTE
Göran Nilsson samt Bengt Hultqvist (1år)


§. 17. VAL AV VALBEREDNING
Erling Kylberg (sammankallande), Nils-G Olsson och Nils-Eric Reuterdahl


§ 18. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.
Bruno föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan, samt Uno Fredriksson förslag till budget. Verksamhetsplanen kommer att följa aktivitetsplanen för 2019 med undantag av att luciafirandet stryks. Verksamhetsplanen samt Budget godkändes av mötet.


§ 19. ARVODE TILL STYRELSE OCH TRIVSELKOMMITTÉ
Inga arvoden till styrelse och trivselkommitté. Men styrelsen samt trivselkommittén är som vanligt befriade från medlemsavgiften. Detsamma gäller hedersmedlemmarna.


§ 20. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade. 200: - respektive 100: -.


§ 21. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER
Inga motioner hade inkommit till styrelsen inför årsmötet.


§ 22. ÖVRIGA FRÅGOR

När Ordf. Dan Andersson frågade mötet om det fanns några övriga frågor visade det sig att så inte var fallet.


§ 23. AVSLUTNING

Dan Andersson tackade de församlade medlemmarna och avslutade mötet klockan 15.00.
Bruno Ödman framförde ett tack till Dan för hans insats som ordförande med en blomma. Han kallade också fram våra två glädjespridare tillika trivselkommitté, Bengt Hultqvist och Göran Nilsson. Bruno framförde vår tacksamhet för att de genom sitt arbete för föreningen betyder oerhört mycket. Båda fick en mycket vacker blombukett att glädja familjen med.
Bruno tackade för förtroendet att leda föreningen ytterligare ett verksamhetsår. Därefter såldes lotter till det dignande prisbordet


Vid protokollet                                                                                            Ordförande
Conny Qvarnström                                                                  Dan Andersson
Justeras                                                                                                          Justeras
Janne Arvidsson                                                                       Rolf Adolfsson

_____________________________________________________________________________________________

Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings årsmöte

på Lindgården, Jönköping den 19 oktober 2018.


§ 1. Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Bruno Ödman hälsade ett 80-tal medlemmar välkomna till Lind-
gården och det sedvanliga årsmötet. Bruno kunde konstatera att vi just nu är 235 medlemmari föreningen,

Det är glädjande att aktiviteten är stor bland medlemmarna och nämnde bl.a. våra promenader för både damer och herrar.

§ 2. Parentation
Under det gångna verksamhetsåret har en medlem avlidit. Göran Mårtensson tände ett ljus
för att minnas vår medlem Carl-Erik Möllbom. Bruno utlyste en tyst minut för vår kamrat.

§ 3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§ 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Ove Wihlborg och till sekreterare valdes Jan Arvidsson.

§ 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Mötet ansåg att årsmötet var utlyst enligt stadgarna.

§ 6. Justering av deltagarlistan
Justering av deltagarlistan gjordes genom, upprop, av sekreteraren.

§ 7. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän, tillika rösträknare valde mötet Olle Sjöö och Evert Carlsson.

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut och ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelsen med bokslut har skickats ut till medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet. Denna godkändes

utan uppläsning. Den ekonomiska redovisningen gjordes muntligen av Göran Mårtensson och godkändes av mötet.

§ 9. Revisorernas berättelse
Vår revisor Sven Axelsson läste upp revisionsberättelsen. Då inga frågor fanns godkändes den av mötet.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret 2018.

§ 11. Val av ordförande för ett år
Bruno Ödman omvaldes till ordförande för verksamhetsåret 2019.

§ 12. Val av styrelseledamöter för två år
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Conny Qvarnström och nyvaldes Uno Fredriksson

§ 13. Val av styrelsesuppleant för ett år
Till styrelsesuppleant för ett år omvaldes Magnus Wennblom.

§ 14. Val av två revisorer och en ersättare
Till revisorer omvaldes Johnhenric Stegemyr och nyvaldes Björn Almér. Till ersättare omvaldes Lars Ljungqvist.

§ 15. Val av trivselkommitté- två ledamöter i ett år
Mötet valde Göran Nilsson och Bengt Hultqvist.

§ 16. Val av trafikombud
Denna punkt kommer att utgå till nästa årsmöte. Vid behov kommer styrelsen handlägga aktuella ärenden.

§ 17. Val av valberedning- för närvarande en sammankallande och två ledamöter
Mötet omvalde Ehrling Kyhlberg, Nils-G Olsson och Nils-Eric Reuterdahl med Ehrling som sammankallande.

§ 18. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018/2019
Förslag till verksamhetsplan delades ut till medlemmarna. Denna godkändes av mötet. Förslag till budget föredrogs

av Göran Mårtensson. Även denna godkändes av mötet.

§ 19. Arvode till styrelseledamöter och trivselkommitté
Ingen ändring vilket betyder att inget arvode utgår till de berörda. Däremot är man befriad från medlemsavgiften.

§ 20. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
Ingen ändring sedan tidigare. För enskild medlem kostar det 200 kr/år och för familj 300 kr/år

§ 21. Behandling av inkomna motioner
Fanns inga inkomna motioner.

§ 22. Övriga frågor
Inga frågor.

§ 23. Mötets avslutning
Ove avslutade mötet och tackade för förtroendet han fått att leda mötet. Han tackade särskilt Göran och Bengt som utför ett

fantastiskt arbete för vår trivsel. Bruno tackade i sin tur Ove för ett väl genomfört årsmöte och förärade honom en blomma.
Bruno avtackade även Sven Axelsson med en blomma för sin tid som revisor. Vidare tackade Bruno Anna-Greta och Nils-Gunnar

med en blomma för det arbete de lade ner på det mycket uppskattade ”baket” i Ödestugu under hösten 2017.

Vid protokollet:

Jan Arvidsson                                                 Ove Wihlborg
Mötessekreterare                                          Mötesordförande

Justeringsman:                                              Justeringsman:
Olle Sjöö                                                            Evert Carlsson

_____________________________________________________________________________________________

Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings årsmöte

på Lindgården, Jönköping den 20 oktober 2017.


§ 1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE.
Föreningens ordförande Bruno Ödman hälsade de 88 medlemmarna som var närvarande välkomna. Han hälsade särskillt välkommen till Peder Losten som kommer att underhålla oss efter den sedvanliga smörgåstårtan. Det är roligt att se ett ökat intresse för vårt årsmöte. Förra året var vi 73 personer alltså en ökning med 15 vilket är en positiv trend. Föreningen har en livlig verksamhet och närvaron av medlemmar är högre än någonsin.Våra samlingar på Lindgården håller ställningarna, tack vare Bengt och Göran, med mer medlemmar än tidigare. Tisdagsvandringarna samlar upp mot 25 som mest. Det är mycket imponerande att medlemmarna ställer upp och ordnar vandringar varje tisdag vår och höst. Boulespelet håller ställningarna men där kan vi bli flera. Damernas promenader rullar på som vanligt. Våra resor samlar många medlemmar och är mycket populära.
Bruno sammanfattade sin välkomsthälsning med att det går bra för vår förening.

§ 2. PARENTATION.
Under det gångna verksamhetsåret har en medlem avlidit. Göran Mårtensson tände ett ljus för att minnas vår medlem Lennart Elofsson.
Därefter utlyste Bruno Ödman en tyst minut för vår kamrat.

§ 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN.
Dagordningen godkändes i befintligt skick. Till ordförande för årsmötet valdes Ove Wihlborg och till sekreterare Conny Qvarnström.

§ 5. FRÅGA OM MÖTET ÄR STADGENLIGT UTLYST.
Enligt föreningens stadgar skall medlemmarna kallas till årsmöte senast tio dagar innan. Kallelsen utskickades i god tid före årsmötet.
Årsmötet beslöt att kallelse skett enligt stadgarna.

§ 6. JUSTERING AV DELTAGARLISTA.
Samtliga anmälda uppropades. Tolv medlemmar hade tillkommit efter anmälan. Fem hade lämnat återbud.
88 medlemmar hade hörsammat kallelsen, vilket är en mycket bra bra siffra.

§ 7. VAL AV JUSTERINGSMÄN OCH TILLIKA RÖSTRÄKNARE.
Årsmötet beslutade att utse Håkan Andersson samt Gunhild Herman till justeringsmän och tillika rösträknare.

§ 8. STYRELSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT OCH EKONOMISK REDOVISNING.
Verksamhetsberättelse hade sänts ut i samband med kallelsen. Kassören föredrog föreningens bokslut, resultat och balansräkning .

Inga frågor från medlemmarna, vilket tyder på en bra föredragning. Föreningen har idag 225 medlemmar.

Ove Wihlborg mötets ordförande läste upp föreningens verksamhetsberättelse.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse samt bokslut och lägga detta till handlingarna.

§ 9. REVISIONSBERÄTTELSE.
Då ingen av revisorerna var närvarande föredrog Ove Wilborg revisorernas berättelse.

§ 10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret 2017.

§ 11. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR NÄSTA VERKSAMHETSÅR
Bruno Ödman valdes enhälligt till ordförande för verksamhetsåret 2018.

§ 12. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER
Göran Mårtensson samt Sigvard Eriksson valdes till styrelseledamöter i två år.

§ 13. VAL AV STYRELSESUPPLEANT

Magnus Wennblom valdes för (1 år).

§ 14. VAL AV TVÅ REVISORER OCH EN ERSÄTTARE
John Henrik Stegemyr samt Sven Axelsson valdes till revisorer som ersättare valdes Lars Ljungqvist.

§ 15. VAL AV TRIVSELKOMMITTE
Göran Nilsson samt Bengt Hultqvis valdes för (1år).

§ 16. VAL AV TRAFIKOMBUD
Något trafikombud valdes inte. Någon återknytning till NTF och deras organisation finns inte.

§. 17. VAL AV VALBEREDNING
Erling Kylberg valdes som (sammankallande), samt ledamöterna Nils-Erik Reuterdahl, N G Ohlsson.

§ 18. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.
Bruno föredrog styrelsens förslag till aktivitetsplan för 2018 samt Göran Mårtensson förslag till budget.
Bruno hänvisade till föregående årets verksamhet. Det kommande året följer i stort denna aktivitetsplan. Vårresan och höstresan kommer att äga rum som vanligt. Julbordsresan tas bort, alldeles för få intresserade för resan. Istället kommer ett julbord att beställas på Mäster Gudmunds restaurang. Kassören redovisade en budget på för det kommande året. Årets förlust beräknas till 1.300 kronor. Föreningens ekonomi är god.

§ 19. ARVODE TILL STYRELSE OCH TRIVSELKOMMITTÉ.
Inga arvoden till styrelse och trivselkommitte. Men styrelsen samt trivselkommitte är som vanligt befriade från medlemsavgiften. Detsamma gäller hedersmedlemmarna.

§ 20. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade. 200:- respektive 100:-.

§ 21. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER
Inga motioner.

§ 22. ÖVRIGA FRÅGOR.
Lars-Ola Lengqvist tog upp frågan om damernas vandringar kan ingå i herrarnas. Beslutades att styrelsen äger frågan. En fråga ställdes om medlemmarna var intresserade av att baka bröd i Ödestugu bagarstuga. Nils-Gunnar Olsson samt Anna-Greta Jones återkommer med tider. En lista lades ut på mötet för intresserade.

§ 23. AVSLUTNING
Owe Wihlborg tackade de församlade medlemmarna och avslutade mötet klockan 15.00
Bruno avtackade Ove för som vanligt för en gedigen ordförandeinsats med en blomma.
Bruno tackade för förtroendet att leda föreningen kommande verksamhetsår.
Han puffade också för att medlemmarna skulle köpa lotter inför dragningen av det dignande vinstbordet som skulle vidtaga efter att vi intagit lunch.

Vid protokollet:                  Ove Wihlborg


Mötesordförande:           Conny Qvarnström 

Justeringsmän;
Håkan Andersson           Gunhild Herman

_____________________________________________________________________________________________

Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings årsmöte

på Lindgården, Jönköping den 21 oktober 2016.


§ 1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE.
Föreningens ordförande Bruno Ödman hälsade de 73 medlemmarna som var närvarande välkomna. Han hälsade särskilt välkommen till Ehrling Lundberg, som skall underhålla oss efter att vi inmundigat den goda smörgåstårtan med kaffe och kaka. Föreningen har en livlig verksamhet och närvaron av medlemmar är högre än någonsin. Våra samlingar på Lindgården samlar idag mer medlemmar än tidigare. Tisdagsvandringarna samlar upp mot 25 deltagare varje gång. Boulespelet är flitigt besökt och damernas promenader likaså. Våra resor samlar många medlemmar och är mycket populära. Tyvärr har bastusektionen numera ingen verksamhet, svårigheten beror på att polishuset idag är så stängt att våra medlemmar inte har något tillträde vi beklagar detta.

Med detta undantag lever vår förening mycket bra.


§ 2. PARENTATION.
Under det gångna verksamhetsåret har fem av föreningens medlemmar avlidit. Göran Mårtensson hade tänt fem ljus för att minnas våra kamrater. Efter att Bruno läst upp deras namn släckte Göran ljusen ett efter ett. Else-Mari Lundström, Leif Hagberg, Leif Poppeldal, Agneta Adolfsson och Carl-Anders Gundermark. Därefter utlyste Bruno Ödman en tyst minut där vi mindes våra kamrater.

§ 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN.
Dagordningen godkändes i befintligt skick. Till ordförande för årsmötet valdes Ove Wihlborg och till sekreterare Conny Qvarnström.

§ 5. FRÅGA OM MÖTET ÄR STADGENLIGT UTLYST.
Enligt föreningens stadgar skall medlemmarna kallas till årsmöte senast tio dagar innan. Kallelsen utskickades i god tid före årsmötet.
Årsmötet beslöt att kallelse skett enligt stadgarna.

§ 6. JUSTERING AV DELTAGARLISTA.
Samtliga anmälda uppropades. Två medlemmar hade tillkommit efter anmälan. Några hade uteblivit, 73 medlemmar hade hörsammat kallelsen, vilket är en bra siffra.

§ 7. VAL AV JUSTERINGSMÄN OCH TILLIKA RÖSTRÄKNARE.
Årsmötet beslutade att utse Janne Arvidsson samt Håkan Andersson till justeringsmän och tillika rösträknare.

§ 8. STYRELSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT OCH EKONOMISK REDOVISNING.
Verksamhetsberättelse hade sänts ut i samband med kallelsen. Kassören föredrog föreningens bokslut, resultat och balansräkning samt svarade på de frågor som ställdes av medlemmarna. Föreningen har idag 219 medlemmar. Trots att flera medlemmar flyttat samt att vi tappat medlemmar på grund av dödsfall har föreningen ett ökande medlemstal.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse samt bokslut och lägga detta till handlingarna.

§ 9. REVISIONSBERÄTTELSE.
Då ingen av revisorerna var närvarande föredrog Ove Wilborg revisorernas berättelse.

§ 10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret 2016.

§ 11. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR NÄSTA VERKSAMHETSÅR
Bruno Ödman valdes enhälligt till ordförande för verksamhetsåret 2017.

§ 12. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER
Conny Qvarnström samt Gerd Cederholm valdes till styrelseledamöter i två år.

§ 13. VAL AV STYRELSESUPPLEANT

Magnus Wennblom valdes för (1 år).

§ 14. VAL AV TVÅ REVISORER OCH EN ERSÄTTARE
John Henrik Stegemyr samt Sven Axelsson valdes till revisorer som ersättare valdes Kurt Karlsson.

§ 15. VAL AV TRIVSELKOMMITTE
Göran Nilsson samt Bengt Hultqvist valdes för (1år).

§ 16. VAL AV TRAFIKOMBUD
Som trafikombud kommer styrelsen gemensamt att bevaka intresset.

§. 17. VAL AV VALBEREDNING
Erling Kylberg (sammankallande), samt ledamöterna Nils-Erik Reuterdahl, N G Ohlsson.

§ 18. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.
Bruno föredrog styrelsens förslag till aktivitetsplan och Göran Mårtensson förslag till budget. Bruno hänvisade till föregående årets verksamhet. Det kommande året följer i stort denna aktivitetsplan. Vårresan och höstresan kommer att äga rum som vanligt, julbordsresan likaså. Kassören redovisade en budget för det kommande året. Årets förlust på 1.345 kronor beror mest på att räntan på bank idag är i stort sett noll. Föreningens ekonomi är god.

§ 19 ARVODE TILL STYRELSE OCH TRIVSELKOMMITTÉ.
Inga arvoden till styrelse och trivselkommitte, men styrelsen samt trivselkommitte är som vanligt befriade från medlemsavgiften. Detsamma gäller hedersmedlemmarna.

§ 20. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade. 200:- respektive 100:-.

§ 21. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER
En motion hade inkommit, dock för sent från Lars-Ola Lenqqvist. Beslutades att denna skulle behandlas på övriga frågor.

§ 22. ÖVRIGA FRÅGOR.
Lars-Ola Lengqvist föreslår att styrelsen undersöker intresset för aktivitet angående data och mobilkunskaper.
Beslutades att lägga ut en lista på intressenter i denna fråga.

§ 23. AVSLUTNING
Owe Wihlborg tackade de församlade medlemmarna och avslutade mötet klockan 15.00
Bruno avtackade Ove för som vanligt en gedigen ordförandeinsats med en blomma. Bruno tackade för förtroendet att leda föreningen kommande verksamhetsår. Han puffade också för att medlemmarna skulle köpa lotter inför dragningen av det dignande vinstbordet

som skulle vidtaga efter att vi intagit lunch.

Vid protokollet Ove Wihlborg

Ordförande: Conny Qvarnström  


Justeringsmän;
Janne Arvidsson          Håkan Andersson

_____________________________________________________________________________________________

Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings årsmöte

på Lindgården, Jönköping den 23 oktober 2015.


§ 1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE.
Ordförande Bruno Ödman hälsade de närvarande medlemmarna välkomna. Han gav en återblick av det gångna verksamhetsåret. Han tackade de medlemmar som hållit i fredagsträffarna, boulen, tisdagsvandringarna, övriga arrangemang samt de medlemmar som bidragit med vinster till dagens lotteri. Föreningen har en livlig verksamhet och närvaron av medlemmar är hög. Han hälsade också Sune Magnusson välkommen. Sune skall förnöja oss med sång och musik efter årsmötet.


§ 2. PARENTATION.
Under det gångna verksamhetsåret har nio av föreningens medlemmar avlidit. John Henrik Stegemyr hade tänt nio ljus för att hedra och minnas de avlidna kamraterna. De hedrades av mötet med en tyst minut, Sven-Erik Rutström, Ingemar Eriksson, Gösta Karlsson, Karl-Erik Hvirf, Siri Ostermark, Göran Stendahl, Ingemar Jansson, Per Adetun och Lola Wihlborg.

§ 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN.
Dagordningen godkändes i befintligt skick. Till ordförande för årsmötet valdes Ove Wihlborg och till sekreterare Conny Qvarnström.

§ 5. FRÅGA OM MÖTET ÄR STADGENLIGT UTLYST.
Enligt föreningens stadgar skall medlemmarna kallas till årsmöte senast tio dagar innan. Kallelsen utskickades i god tid före årsmötet.
Årsmötet beslöt att kallelse skett enligt stadgarna.

§ 6. JUSTERING AV DELTAGARLISTA.
Samtliga anmälda uppropades. Tre medlemmar hade tillkommit efter anmälan. Några uteblivit av okänd anledning.
Ett 80-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen, vilket är en bra siffra.

§ 7. VAL AV JUSTERINGSMÄN OCH TILLIKA RÖSTRÄKNARE.
Årsmötet beslutade att utse Sven Eckerström samt Eskil Berg till justeringsmän och tillika rösträknare.

§ 8. STYRELSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT OCH EKONOMISK REDOVISNING.
Verksamhetsberättelse hade sänts ut i samband med kallelsen. Kassören föredrog föreningens bokslut, resultat och balansräkning samt svarade på de frågor som ställdes av medlemmarna. Föreningen visar en positiv medlemsökning. Trots att flera medlemmar flyttat samt att vi tappat många medlemmar på grund av dödsfall har föreningen ökat sin medlemskader. Föreningen har idag 222 betalande medlemmar. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse samt bokslut och lägga detta till handlingarna.

§ 9. REVISIONSBERÄTTELSE.
Sven Axelsson föredrog revisorernas berättelse, och förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret.

§ 11. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR NÄSTA VERKSAMHETSÅR
Bruno Ödman valdes enhälligt till ordförande för verksamhetsåret 2016.

§ 12. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER
Göran Mårtensson samt Sigvard Eriksson valdes för (2 år).

§ 13. VAL AV STYRELSESUPPLEANT

Magnus Wennblom valdes för (1 år).

§ 14. VAL AV TVÅ REVISORER OCH EN ERSÄTTARE
John Henrik Stegemyr samt Sven Axelsson valdes till revisorer som ersättare valdes Kurt Karlsson.

§ 15. VAL AV TRIVSELKOMMITTE´
Göran Nilsson samt Bengt Hultqvist valdes för (1år).

§ 16. VAL AV TRAFIKOMBUD
Årsmötet beslutade att trafikombudet utses av styrelsen.

§. 17. VAL AV VALBEREDNING
Erling Kylberg (sammankallande) samt Kurt Karlsson samt Clas- Peter Sunesson.

§ 18. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.
Bruno föredrog styrelsens förslag till aktivitetsplan och Göran Mårtensson förslag till budget.
Bruno hänvisade till föregående årets verksamhet. Det kommande året följer i stort denna aktivitetsplan. Vårresan och höstresan kommer att äga rum som vanligt. Kassören redovisade en budget på 42,700;- för det kommande året. Underskottet på 2,600 beror på indragen ersättning från myndigheten samt att flera medlemmar har gått bort. Maj Axelsson vill ha till protokollet att hon tycker att det är upprörande att inte myndigheten uppskattar gamla trotjänare på ett bättre sätt. Bruno tillägger att det är svårare att agera mot en riksmyndighet. Mårtensson lovar att styrelsen skall agera vid lämpligt tillfälle.

ARVODE TILL STYRELSE OCH TRIVSELKOMMITTÉ
Inga arvoden till styrelse och trivselkommite´, men styrelsen samt trivselkommite´ är som vanligt befriade från medlemsavgiften. Detsamma gäller hedersmedlemmarna.

§ 20. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade. 200:- respektive 100:-.

§ 21. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER
Inga motioner hade inkommit till styrelsen inför årsmötet.

§ 22. ÖVRIGA FRÅGOR
Nils G Olsson föreslog att föreningen tar fram en "gåva" exempelvis en mugg med föreningens logga. Denna skulle kunna delas ut som en minnesgåva för tack till den som anordnar vandringar eller dylika tillfällen.
Bruno tackade Tora Johansson samt Birgit Rydén för mångårigt arbete med att hålla ihop damernas promenader. Han överlämnade en blomma. Marianne Pettersson samt Kerstin Ekman tar över detta arbete.
Bruno meddelade också att det inte finns något intresse i styrelsen att fortsätta arbetet med Jönköpings polishistoria. Arne Ivarsson påpekar att det finns obearbetat material både på papper och digitalt. Ove Wihlborg hoppas på att styrelsen arbetar vidare med frågan.
Ärendet bordlades.

§ 23. AVSLUTNING
Owe Wihlborg tackade de församlade medlemmarna och avslutade mötet klockan 15.00
Bruno avtackade Ove för som vanligt en gedigen ordförandeinsats med en blomma.
Bruno tackade för förtroendet att leda föreningen kommande verksamhetsår.
Han puffade också för att medlemmarna skulle köpa lotter inför dragningen som skulle vidtaga efter att vi intagit lunch.

Vid protokollet Owe Wihlborg

Ordförande: Conny Qvarnström 


Justeringsmän;
Sven Eckerström,  Eskil Berg _____________________________________________________________________________________________

Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings årsmöte

på Lindgården, Jönköping den 24 oktober 2014.


§ 1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE.
Ordförande Bruno Ödman hälsade de närvarande medlemmarna välkomna. Han påminde medlemmarna om att föreningen i år fyller 60 år. Ett särskilt välkomnande till Christer Möller och hans sångerska Lena Wiland-Möller som skall underhålla oss efter årsmötet. Han gjorde också en kort återblick på det gångna verksamhetsåret. Han framförde också styrelsens tack till de medlemmar som bidragit till de vinster som efter mötet skall lottas ut.


§ 2. PARENTATION.
Under det gångna verksamhetsåret har tio av föreningens medlemmar avlidit. John Henrik Stegemyr hade tänt tio ljus för att hedra och minnas de avlidna kamraterna. De hedrades av mötet med en tyst minut.
Agne Nilsson, Hervor Gustavsson, Weikko Rundberg, Stig Gidlund. Torbjörn Sporrong, Gunnar Axelsson, Sten Karlsson, Birgit Bäckström, Hasse Tengblad samt Carl-Axel Carlström.

§ 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN.
Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§ 4. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET.
Till ordförande för årsmötet valdes Ove Wihlborg och till sekreterare Conny Qvarnström.

§ 5. FRÅGA OM MÖTET ÄR STADGENLIGT UTLYST.
Enligt föreningens stadgar skall medlemmarna kallas till årsmöte senast tio dagar innan. Kallelsen utskickades den 29 september.
Årsmötet beslöt att kallelse skett enligt stadgarna.

§ 6. JUSTERING AV DELTAGARLISTA.
Samtliga anmälda uppropades. Tre medlemmar hade tillkommit.
Totalt 93 röstberättigade medlemmar.

§ 7. VAL AV JUSTERINGSMÄN OCH TILLIKA RÖSTRÄKNARE.
Årsmötet beslutade att utse Janne Arvidsson samt Göran Wilhelmsson till justeringsmän och tillika rösträknare.

§ 8. STYRELSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT OCH EKONOMISK REDOVISNING.
Verksamhetsberättelse hade sänts ut i samband med kallelsen. Kassören föredrog föreningens bokslut,resultat och balansräkning samt svarade på de frågor som ställdes av medlemmarna. Föreningen visar en positiv medlemsökning. Trots att flera medlemmar flyttat samt att vi tappat många medlemmar på grund av dödsfall har föreningen ökat sin medlemskader.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut och lägga detta till handlingarna.

§ 9. REVISIONSBERÄTTELSE.
John Henrik Stegemyr föredrog revisorernas berättelse, och förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret.

§ 11. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR NÄSTA VERKSAMHETSÅR
Bruno Ödman valdes enhälligt till ordförande för verksamhetsåret 2015.

§ 12. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER
Gerd Cederholm och Conny Qvarnström valdes för (2 år).

§ 13. VAL AV STYRELSESUPPLEANT

Magnus Wennblom valdes för (1 år).

§ 14. VAL AV TVÅ REVISORER OCH EN ERSÄTTARE
John Henrik Stegemyr samt Sven Axelsson som ersättare valdes Kurt Karlsson.

§ 15. VAL AV TRIVSELKOMMITTE
Göran Nilsson samt Bengt Hultqvist (1år).

§ 16. VAL AV TRAFIKOMBUD
Årsmötet beslutade att trafikombudet utses av styrelsen.

§. 17. VAL AV VALBEREDNING
Erling Kylberg (sammkallande), Kurt Karlsson samt Clas- Peter Sunesson.

§ 18. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.
Bruno föredrog styrelsens förslag till aktivitetsplan och Göran Mårtensson förslag till budget.
Bruno hänvisade till föregående årets verksamhet. Det kommande året följer i stort denna aktivitetsplan. Vårresan och höstresan kommer att kosta 250.-/per medlem. Resan är då subventionerad med 50:-/per medlem. Mårtensson redovisade en budget på 40.000:-kommande året.

§ 19. ARVODE TILL STYRELSE OCH TRIVSELKOMMITTE
Inga arvoden till styrelse och trivselkommitte. Men styrelsen samt trivselkommitte är som vanligt befriade från medlemsavgiften. Detsamma gäller hedersmedlemmarna.

§ 20. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade. 200:- respektive 100:-.

§ 21. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER
Inga motioner hade inkommit till styrelsen inför årsmötet.

§ 22. ÖVRIGA FRÅGOR
Ove Wihlborg informerade om en 100 årig polisson Bengt Stark. Hans far blev polis 1901 och kom till jönköping som polis 1907. Uppvaktning har skett med hjälp av vår ärade 94-95 årige medlem Erik Krohn.

Klas Peter Sunesson erinrade om att Calle Örnemarks trästaty på polishusets västra gavel är dåligt underhållen. En diskussion följde om konsten som tillhör personalen i polishuset bland annat den "sjödränkta eken" en trästaty av en kvinna gjord av Margareta Engström.
Owe Wihlborg föreslog att styrelsen får i uppdrag att "lyfta frågan". Vilket också blev beslutat.

§ 23. AVSLUTNING
Owe Wihlborg tackade de församlade medlemmarna och avslutade mötet klockan 15.00
Bruno avtackade Ove för som vanligt en gedigen ordförandeinsats med en blomma.
Bruno tackade för förtroendet att leda föreningen kommande verksamhetsår.
Han puffade också för att medlemmarna skulle köpa lotter inför dragningen som skulle vidtaga efter att vi intagit lunchen med den läckra smörgåstårtan.
Dessförinnan skall vi njuta av den fina musiken från Christer Möller och hans charmiga sångerska Lena Wiland Möller.

Vid protokollet                      Ordförande
Conny Qvarnström            Owe Wihlborg


Justeras                                 Justeras

Janne Arvidsson                 Göran Wilhelmsson
_____________________________________________________________________________________________


PROTOKOLL FÖRT VID JÖNKÖPINGSPOLISENS PENSIONÄRSFÖRENINGS ÅRSMÖTE

PÅ LINDGÅRDEN, JÖNKÖPING DEN 25 OKTOBER 2013.


§ 1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE.
Ordföranden Nils-Erik Eriksson hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och ett särskilt välkomnande riktades till dagens gäst, veteranföreningens ordförande, Lennart Eckerberg. Eriksson gjorde en kort återblick på det gångna året och föreningens verksamhet.

Han passade också på att framföra styrelsens tack till alla som bidragit med vinster till det lilla lotteriet som anordnats.


§ 2. PARENTATION.
Under det gångna verksamhetsåret har fyra av föreningens medlemmar avlidit. Ljus tändes för att hedra och minnas de avlidna kamraterna, Sölve Carleklev, Alice Eckerberg, Walter Ekblad och Rune Nyqvist. Föreningens kassör, JohnHenrik Stegemyr, framförde minnesord varefter en tyst minut anbefalldes

.
§ 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING.
Dagordningen godkändes i befintligt skick.


§ 4. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET.
Till ordförande för årsmötet valdes Ove Wihlborg och till sekreterare Maj Axelsson.


§ 5. FRÅGA OM MÖTET ÄR STADGEENLIGT UTLYST.
Enligt föreningens stadgar skall medlemmarna kallas till årsmöte senast 10 dagar innan. Kallelsen sändes ut den 5 oktober.

Årsmötet beslöt att kallelse skett enligt stadgarna.


§ 6. JUSTERING AV DELTAGARLISTA.
Efter upprop fastställdes deltagarlistan till 89 röstberättigade.


§ 7. VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE.
Årsmötet beslutade att utse Sten Karlsson och Lars-Ola Lengqvist till justeringsmän tillika rösträknare.


§ 8. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT OCH EKONOMISK REDOVISNING.
Verksamhetsberättelsen hade sänts ut i samband med kallelsen. Kassören föredrog föreningens bokslut, resultat- och balansräkning, samt svarade på några frågor som ställdes om eventuellt medlemstapp och hur föreningen uppmärksammar långtidssjuka, födelsedagar samt vid begravningar.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut och lägga det till handlingarna.


§ 9. REVISIONSBERÄTTELSE.
Eftersom båda revisorerna avlidit under året hade revisionen genomförts av ersättaren Sven Axelsson. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av årsmötet.


§ 10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.


§ 11. VAL AV ORDFÖRANDE.
Bruno Ödman valdes enhälligt till ordförande, nyval( 1 år).


§ 12 a. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER.
Till styresledamöter valdes Göran Mårtensson och Sigvard Eriksson, nyval (2 år).


§ 12 b. VAL AV STYRELSELEDAMOT.
Till styrelseledamot valdes Conny Qvarnström, nyval (1 år)

.
§ 13. VAL AV STYRELSESUPPLEANT.
Magnus Wennblom valdes som styrelsesuppleant, omval (1 år).


§ 14. VAL AV REVISORER OCH ERSÄTTARE.
Till revisorer valdes Sven Axelsson och JohnHenrik Stegemyr samt till ersättare Kurt Karlsson, samtliga nyval (1 år).


§ 15. VAL AV TRIVSELKOMMITTÉN.
Till trivselkommitté omvaldes Göran Nilsson och Bengt Hultqvist (1 år).


§ 16. VAL AV TRAFIKOMBUD.
Årsmötet beslutade att trafikombuden utses av styrelsen.


§ 17. VAL AV VALBEREDNING.
Till valberedning utsågs Erling Kyhlberg, Klas-Peter Sunesson och Kurt Karlsson (samtliga 1 år). Kyhlberg som sammankallande.


§ 18. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.
Eriksson föredrog styrelsens förslag till aktivitetsplan och Stegemyr förslag till budget. Eftersom en ny styrelse tillträder kommer denna att ha synpunkter och eventuellt göra justeringar i aktivitetsplanen. Bl a har gamla styrelsen inget förslag var adventsgudstjänst skall firas.

På förslag från Lennart Johansson kan Skärstads kyrka vara ett lämpligt alternativ. Nya styrelsen återkommer med en uppdaterad aktivitetsplan.
I samband med att Stegemyr föredrog förslag till budget informerade han om medlemsavgifterna. 89 ”singelmedlemmar” erlägger 200 kronor/år och 58 par erlägger 300 kronor/år. Årsmötet fastställde förslag till budget.


§ 19. ARVODE TILL STYRELSEN OCH TRIVSELKOMMITTÉN.
Förslag förelåg att styrelsen, trivselkommittén samt hedersmedlemmar skall befrias från medlemsavgiften. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.


§ 20. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften skall vara oförändrad enligt § 18. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.


§ 21. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER.
En motion hade inkommit men återtagits av motionären.


§ 22 a. ÖVRIGA FRÅGOR.
JohnHenrik Stegemyr tilldelades utmärkelsen som hedersmedlem. Eriksson framförde ett varmt tack för det arbete som JohnHenrik lagt ner i styrelsen under många år bl a som en utmärkt kassör.. JohnHenrik tackade för uppskattningen av hans styrelsearbete.


§ 22 b.
Lars-Ola Lengqvist tog upp frågan om anskaffning av en hjärtstartare. Han menade att en sådan skulle vara till gagn vid medlemmarnas vandringar, resor och liknande. Karin Strömberg framförde också synpunkter beträffande detta.
Årsmötet uppdrog till nya styrelsen att ta upp frågan om anskaffning av hjärtstartare.


§ 23 a. AVSLUTNING.
Eriksson höll en kort information, tackade alla medlemmar som mött upp och förklarade därmed årsmötet för avslutat. Föreningen bjöd sedan på förtäring.


Kommunalrådet Anna Mårtensson hade inbjudits som underhållare/gästtalare. Hon berättade, förutom lite om sig själv, om olika uppdrag hon numera främst har som politiker samt från sin tid som åklagare. Anna brinner för många områden bl a kultur, jämställdhet, kvinnors företagande samt att våra invandrare intrigeras i samhället. Hennes uppfattning är att nå resultat med det man gör. Under sina 18 år som åklagare jobbade hon mycket med relationsvåld.
Hon gav också tillfälle till frågor. Bl a togs trafiksituationen i delar av Jönköping upp samt skapande av en konsthall i Smedbyn i Huskvarna.

Vid protokollet:                                 Ordförande:
Maj Axelsson.                                    Ove Wihlborg.

Justeras:
Sten Karlsson.                                    Lars-Ola Lengqvist.

_____________________________________________________________________________________________


PROTOKOLL FRÅN JÖNKÖPINGSPOLISENS PENSIONÄRSFÖRENINGS ÅRSMÖTE

PÅ LINDGÅRDEN DEN 26 OKTOBER 2012.


§ 1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE.
Ordföranden Nils-Erik Eriksson hälsade de 95 närvarande medlemmarna hjärtligt välkomna och uttryckte sin uppskattning över att så många kommit för att deltaga i årsmötesförhandlingarna.

Ett särskilt välkomnande riktade till veteranföreningens ordförande Perolof Holts. I samband med inledningen framförde Eriksson styrelsens tack till alla som bidraget med vinster till det lilla lotteriet som anordnats.


§ 2. PARENTATION.
Under det gångna verksamhetsåret har 4 av förenings medlemmar avlidit. Ljus tändes för att hedra och minnas de avlidna kamraterna i föreningen, Gert Sundin, Carl-Göran Klein, Hans Rubin samt Tycho Forssén. Nils-Erik Eriksson framförde minnesord som följdes av en tyst minut. Parentationen avslutades med att ljusen släktes ett i sänder.


§ 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN.
Den föreslagna dagordningen godkändes.


§ 4. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET.

Till ordförande för årsmötet valdes Lennart Johansson och till sekreterare Maj Axelsson. Innan Lennart fattade klubban och tackade för förtroendet att leda mötet, passade han på att berätta om sin fiskelycka då han fångade storgäddan på 13,2 kilo och 1,25 meter lång.


§ 5. FRÅGA OM MÖTET ÄR STADGEENLIGT UTLYST.

Enligt stadgarna skall medlemmar kallas till årsmötet senast 10 dagar före. Årsmötet beslutade att kallelse skett enligt stadgarna.


§ 6. JUSTERING AV DELTAGARLISTA .
Den upprättade deltagarlistan justerades genom namnupprop och fasställdes av årsmötet.


§ 7. VAL AV JUSTERINGMÄN.
Årsmötet beslutade att utse Rune Nykvist och Walter Ekblad som justeringsmän.


§ 8. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT OCH EKONOMISK REDOVISNING.
Verksamhetsberättelsen var utsänd tillsammans med kallelsen och bokslut med resultat- och balansräkning fanns tillgängliga.

P g a att kassören var förhindrad att närvara föredrogs resultat- och balansräkning av sekreteraren. Sekreteraren passade på att tacka alla som på ett eller annat sätt varit styrelsen behjälplig med aktiviteter och sjukbesök. Några frågor ställdes, bl a från Lars-Ola Lengqvist, angående placering av föreningens tillgångar. Efter en kort diskussion beslutade årsmötet att godkänna verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och lägga dessa till handlingarna.


§ 9. REVISORERNAS BERÄTTELSE.
Rune Nyqvist föredrog revisorernas berättelse och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen enär räkenskaperna förts med noggrannhet och i god ordning. Årsmötet beslutade att godkänna revisorerna berättelse.


§ 10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.


§ 11. VAL AV ORDFÖRANDE.
Nils-Erik Eriksson valdes enhällig till ordförande, omval (1 år).


§ 12. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER.
Till styrelseledamöter valdes Gerd Cederholm och Nils-Erik Reuterdahl, nyval (2 år).


§ 13. VAL AV STYRELSESUPPLEANT.
Magnus Wennblom valdes till styrelsesuppleant, omval (1 år).


§ 14. VAL AV TVÅ REVISORER.
Till revisorer omvaldes Rune Nykvist och Walter Ekblad och som ersättare omvaldes Sven Axelsson, (samtliga 1 år).


§ 15. VAL AV TRIVSELKOMMITTÉ ( 2 LEDAMÖTER).
Till trivselkommitté omvaldes Göran Nilsson samt nyval av Bengt Hultqvist (båda 1 år).


§ 16. VAL AV TRAFIKOMBUD.
Till trafikombud valdes Göran Mårtensson, nyval (1 år).


§ 17. VAL AV VALBEREDNING ( 2 LEDAMÖTER).
Till valberedning valdes Owe Wihlborg och Göran Stendahl med Owe som sammankallande, båda nyval (1 år).


§ 18. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET.
Nils-G Ohlsson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan och sekreteraren föredrog förslag till budget för kommande verksamhetsår.  Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag.


§ 19. ARVODE TILL STYRELSEN OCH TRIVSELKOMMITTÉN.
Årsmötet beslutade att ledamöter och suppleant i styrelsen samt ledamöter i trivselkommittén, i likhet med tidigare, ej skall erlägga medlemsavgift för kommande verksamhetsår.


§ 20. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.
Beslutades om oförändrad medlemsavgift för kommande verksamhetsår, 200 kronor per medlem eller 300 kronor för par.


§ 21. BEHANDLING AV MOTIONER.
Inga motioner hade inkommit.


§ 22. ÖVRIGA FRÅGOR.
Lars-Ola Lengqvist tog upp frågan om försäkringar i samband med olycksfall. Föreningen har ingen försäkring för sina medlemmar när dessa deltar i föreningens aktiviteter varför det är viktigt att medlemmarna själva kontrollerar huruvida egna försäkringar gäller vid olycksfall. Lars-Ola framförde även synpunkter på att anmälan till de olika aktiviteterna och arrangemangen i högre grad borde kunna anmälas via mail. Styrelsen kommer i fortsättningen att beakta detta som ett alternativ.


Stig Rickemark framförde önskemål om att en lista på de som ansvarar för vandringarna sänds ut till medlemmarna så snart som möjligt.

Perolof Holts berättade om veteranernas verksamhet. Intressanta studiebesök hade gjort på bl a Vandalorum och postterminalen i Nässjö som har en omfattande verksamhet. Det senare rekommenderade han varmt för ett besök.


Lennart Johansson påminde om innehållet i föreningens stadgar och vikten av det fina kamratskap som finns i föreningen.

Han överlämnade även en blomma till kassören John-Henrik Stegemyr(ej närvarande) som på ett förtjänstfullt sätt skött föreningens ekonomi i många år.

Bruno Ödman framförde mötesdeltagarnas tack till styrelsen och alla som bidragit till förenings trivsel och verksamhet under året.


§ 23. AVSLUTNING.
Under trivsamma former intogs förtäring i form av smörgåstårta, dricka, kaffe och god kaka. Mötesdeltagarna fick tillfälle att lyssna till ljuv sång och musik från 1960-70 talen som framfördes av Christer Möller och Thomas Karlsson.

Nils-Erik Eriksson tackade Weimar Alpsten och Nils-G Ohlsson för de år de arbetat i styrelsen. Eriksson tackade för förtroende han fått att leda föreningen ytterligare ett år och förklarade årsmötet för avslutat.

Vid protokollet:                           Ordförande
Maj Axelsson                              Lennart Johansson


Justeras:
Rune Nyqvist                              Walter Ekblad