2023

2022                                     Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings årsmöte

i Huskvarna Folkets park fredagen den 11 mars 2022 klockan 13 00.

 

 • 1 Mötets öppnande

Ordförande Ingrid Grubbström hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. Därefter gav Ingrid en kort resumé över verksamheten sedan senaste årsmötet i juni 2021.                   

Efter öppnandet följde en parentation ledd av Johnhenric Stegemyr och avsåg de medlemmar som avlidit sedan senaste årsmötet. Johnhenric läste upp namnen, den avlidnes ålder samt döds- och begravningsdagar. Han avslutade med att läsa en dikt till de avlidnas minne och akten avslutades med en tyst minut.

 

 • 2 Fråga om årsmötets utlysts i enlighet med stadgarna

Enligt föreningens stadgar ska medlemmarna erhållit kallelse (bilaga 1) till årsmötet senast tio dagar före mötet.

Årsmötet godkände att kallelse skett i riktig ordning.

 

 • 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande valdes Göran Nilsson och till sekreterare Gunnar Lindelöw.

 

 • 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Beslutades efter förslag att utse Hans Petersson och Stefan Gunnarsson.

 

 • 5 Verksamhetsberättelse med bokslut och ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelsen (bilaga 2) sändes ut med kallelsen till årsmötet.

Bokslut och ekonomisk redovisning (bilaga 3) fanns tillgängligt vid mötet och föredrogs muntligt av kassören Uno Fredriksson som också besvarade frågor. Föreningens ekonomi är tillfredsställande och tillgångarna vid årsskiftet 2021/22 var 64 492 kronor.

Årsmötet godkände bokslut och ekonomisk redovisning samt beslutade att lägga dem till handlingarna.

 

 • 6 Revisorernas berättelse

Johnhenric Stegemyr föredrog revisorernas berättelse (bilaga 4) och förordade ansvarsfrihet för styrelsen vilket också beslutades av årsmötet.

 

 • 7 Val av ordförande för en tid av ett år

Valberedningens förslag att välja Ingrid Grubbström (omval) fastställdes av årsmötet.

 

 • 8 Val av två styrelseledamöter för en tid av två år

Valberedningens förslag att välja Hans Pettersson och Lasse Johansson fastställdes av årsmötet.

Antecknas att Uno Fredriksson och Gunnar Lindelöw valdes vid förra årsmötet för två år och ingår därmed i styrelsen.

 

 • 9 Val av styrelsesuppleant för en tid av ett år

Valberedningens förslag att välja Magnus Wennblom (omval) fastställdes av årsmötet.

 

 • 10 Val av två revisorer och en ersättare för en tid av ett år

Valberedningens förslag att välja Björn Almér (omval) och Jan Briland med Carl Johan Ekström som ersättare fastställdes av årsmötet.

 

 • 11 Övriga val som styrelsen föreslår

Styrelsen föreslår fortsatt verksamhet i den uppskattade trivselkommittén och föreslår att Bengt Hultqvist och Göran Nilsson väljs och för ett år (omval). Årsmötet beslutar enligt förslaget.

 

 • 12 Val av två ledamöter till valberedningen varav en sammankallande

Valberedningens förslag är omval av Rolf Adolfsson (sammankallande) och Erling Kylberg. Årsmötet beslutade enligt förslaget.

 

 • 13 Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

Ingrid Grubbström hänvisade till den verksamhet som är redovisad på föreningens hemsida. Styrelsen kommer att fortsätta planeringen vid kommande styrelsemöten. Ett förslag att hantera ett tidigare önskemål om utbildning i första hjälpen ska därvid uppmärksammas.

Budgeten för verksamhetsåret (bilaga 5) är baserad på medlemsavgifterna (se §14) med tillkommande stöd från NBV för olika aktiviteter samt tillgängligt kapital. Stödet från NBV uppskattas för närvarande bli ca 3000 kr vilket tillsammans med medlemsavgifterna skulle ge en totalsumma på 39 500 kr.

Förslagen godkändes av årsmötet.

 

 • 14 Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Uno Fredriksson redovisade att föreningen för närvarande har 210 medlemmar. Årsavgiften föreslås även fortsatt vara 200 kr för enskild och 300 kr tillsammans för par. Det ger en intäkt på 36 500 kr.

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

 

 • 15 Behandling av inkomna motioner

Ett sms från medlemmen Lennart Johansson till ordföranden har en enig styrelse uppfattat som en inkommen motion och har hanterat den som en sådan (bilaga 6)

Lennart Johansson lämnar över en skrivelse som på hans begäran läses upp och läggs till handlingarna.

 Styrelsens förslag är att en motion föreligger och att den ska avvisas på de skäl som anges i bilaga 6.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

 

 • 16 Behandling av aktuella ärenden som styrelsen presenterar vid årsmötet

Utöver vad som tidigare presenterats vid årsmötet har styrelsen inget att redovisa.

 

 • 17 Övriga frågor

Någon ytterligare fråga föreligger inte.

 

 • 18 Avslutning

Styrelseordföranden uppmärksammade avgående funktionärer genom att överräcka blombuketter och framföra föreningens tack. Föremål för detta blev Sigvard Eriksson och Göran Mårtensson som avgående styrelseledamöter och Johnhenric Stegemyr som avgående revisor. Med ett tack för utförda insatser under det gångna året uppvaktades Anchi Hultqvist (ansvarig för hemsidan) samt Bengt Hultqvist och Göran Nilsson (trivselkommittén).

 Också Ingrid Grubbström uppmärksammades för sina insatser som ordförande det gångna året med en blomsterbukett.

Lennart Johansson framförde hälsningar från några medlemmar som av olika skäl inte kunnat delta. Även Uno Fredriksson framförde en hälsning.

Göran Nilsson tackade de församlade medlemmarna och avslutade mötet klockan 15 05.

 

 Vid protokollet                               Ordförande

 Gunnar Lindelöw                     Göran Nilsson

 Justeras                                            Justeras

 Stefan Gunnarsson                Hans Petersson