2021          Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings årsmöte

i Folkets Park Huskvarna, onsdagen den 30 juni 2021.                       

§ 1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

Föreningens vice ordförande Sigvard Eriksson hälsade de 48 medlemmarna som infunnit sig till årsmötet välkomna. Han gjorde en tillbakablick på det gångna pandemiåret. Föreningen har liksom andra föreningar inte haft möjlighet till verksamheter i vanlig ordning. Restriktioner från myndigheter har satt stopp för i stort alla verksamheter. Den enda ljusglimten har varit tisdagsvandringarna som samlat 20–25 deltager per gång. Han hoppades på att föreningen ska börja fungera som vanligt under hösten 2021.


§ 2. PARENTATION.

Under 2020 fram till den 30 juni 2021 har 21 medlemmar avlidit. Johnhenrik Stegemyr ledde parentationen genom att läsa upp namnen, dödsdag samt åldern på samtliga bortgångna medlemmar i föreningen.

Göran Mårtensson medverkade genom att tända ett ljus under akten.

                                                                                                                                                                                                          

§ 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN.

Dagordningen godkändes i befintligt skick.

 

§ 4. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET.

Till ordförande för årsmötet valdes Dan Andersson och till sekreterare Conny Qvarnström.

 

§ 5. FRÅGA OM MÖTET ÄR STADGENLIGT UTLYST.

Enligt föreningens stadgar skall medlemmarna kallas till årsmöte senast tio dagar innan.

Årsmötet beslöt att kallelse skett enligt stadgarna.

 

§ 6. JUSTERING AV DELTAGARLISTA.

Samtliga 48 medlemmarna som anmälts var närvarande.

 

§ 7. VAL AV JUSTERINGSMÄN OCH TILLIKA RÖSTRÄKNARE.

Årsmötet beslutade att utse Rolf Adolfsson samt Göran Wilhelmsson till justeringsmän samt i förekommande fall till rösträknare.

 

§ 8. STYRELSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT OCH EKONOMISK REDOVISNING.

Verksamhetsberättelse hade sänts ut i samband med kallelsen. Kassören föredrog muntligt föreningens bokslut, resultat och balansräkning samt svarade på de frågor som ställdes av medlemmarna. Föreningens ekonomi är god. Vi ökar vår förmögenhet med 11 008 kronor till 65 000 kr, mycket beroende på att vi inte haft någon vår- eller höstresa samt att vi vid lämpligt tillfälle inköpte frimärken som sedan har höjt sitt värde.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut och lägga detta till handlingarna.

 

§ 9. REVISIONSBERÄTTELSE.

John Henrik Stegemyr föredrog revisorernas berättelse, och förordade ansvarsfrihet för styrelsen. Detta godkändes av mötet.

 

§ 10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret.

 

§ 11. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR NÄSTA VERKSAMHETSÅR

Då Bruno Ödman avsagt sig ordförandeskapet på grund av sjukdom, valdes Ingrid Grubbström till ny ordförande för vår förening.

 

§ 12. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER

Till styrelsemedlemmar på 2 år valdes Uno Fredriksson samt nyval av Gunnar Lindelöv.

Kvarstående styrelsemedlemmar Sigvard Eriksson samt Göran Mårtensson.

 

§ 13. VAL AV STYRELSESUPPLEANT

Magnus Wennblom valdes för (1 år).

 

§ 14. VAL AV TVÅ REVISORER OCH EN ERSÄTTARE

Johnhenrik Stegemyr samt Björn Almér, som ersättare Jan Briland.

 

§ 15. VAL AV TRIVSELKOMMITTE

Göran Nilsson samt Bengt Hultqvist (1år)

 

§ 16. STADGEÄNDRINGAR

Mötet beslutade att Räkenskapsår och verksamhetsår gäller från den 1 januari tom 31 december 2021. Vid övergången till 2021 är räkenskapsåret från den 1 oktober 2020 till 31 december 2021.

En medlem reserverade sig mot beslutet, Lennart Johansson.

 

§ 17. VAL AV VALBEREDNING

Rolf Adolfsson (sammankallande), Lasse Johansson samt Erling Kyhlberg.

 

§ 18. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.

Ingrid Grubbström tackade för förtroende att leda föreningen. Hon nämnde att hon är den första ordföranden som ej varit anställd inom polismyndigheten. Någon verksamhetsplan för 2021 finns av naturliga skäl inte framtagen. Dock har Lindgården bokats vid fyra tillfällen under hösten och tisdagsvandringarna kommer att rulla på.

Marianne Petterson informerade om att damerna har haft en träff på Hasse på Sjökanten.

Hon föreslog styrelsen att man skulle lägga ner damernas vandringar då det är mycket svårt att rekrytera medlemmar hon föreslog att damerna ingår i tisdags vandringarna.

 

§ 19. ARVODE TILL STYRELSE OCH TRIVSELKOMMITTE

Inga arvoden till styrelse och trivselkommitté. Men styrelsen samt trivse kommitté är som vanligt befriade från medlemsavgiften. Detsamma gäller hedersmedlemmarna.

 

 

§ 20. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade. 200: - respektive 100: -.

 

§ 21. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER

Inga motioner hade inkommit till styrelsen inför årsmötet.

 

§ 22. ÖVRIGA FRÅGOR

Lennart Johansson överlämnade en pärm där hans hustru samlat material från damernas verksamhet. Lennart ansåg att materialet var så viktigt att det borde uppmärksammas.

Uno Fredriksson föreslog att det kunde läggas in på hemsidan. Anchi Hultqvist åttog sig uppgiften.

 

§ 23. AVSLUTNING

Dan Andersson tackade de församlade medlemmarna och avslutade mötet klockan 15.10.

Sigvard Eriksson framförde ett tack till Dan för hans insats som ordförande, med en blomma. Bruno Ödman som ej var närvarande samt Conny Qvarnström fick också en blomma för sin insatts för föreningen under 8 år. Delar av styrelsen åkte sedan till Bruno för att överlämna en blomma och ett tack för hans fina insatts som ordförande.

 

Vid protokollet                          Ordförande                                                                                                                        

Conny Qvarnström                  Dan Andersson                                                                          

Justeras                                    Justeras                                                                              

Rolf Adolfsson                          Göran Wilhelmsson                                                                                                                                                                       


2019                Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings årsmöte på Lindgården,

Jönköping den 18 oktober 2019.


§ 1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE
Föreningens ordförande Bruno Ödman hälsade de 82 medlemmarna som infunnits sig till årsmötet välkomna. Han gjorde en tillbakablick på det gångna verksamhetsåret. Han nämnde fredagsmötena på Lindgården, tisdagsvandringarna, boulen samt vår och höstresan. Det är glädjande att intresset är så stort speciellt vandringarna samt mötena på Lindgården. Han informerade också om sin tid efter operationen Linköping. Han ser positivt på framtiden.


§ 2. PARENTATION.
Under det gångna verksamhetsåret har fyra av våra kamrater gått ur tiden. Sven-Ola Kallbris, Gösta Henriksson, Åke Carlsson samt Gudrun Lordh. Göran Mårtensson som förrättade parentationen tände fyra ljus, därefter rester sig alla för en tyst minut.

§ 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN.
Dagordningen godkändes i befintligt skick.


§ 4. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET.
Till ordförande för årsmötet valdes Dan Andersson och till sekreterare Conny Qvarnström.


§ 5. FRÅGA OM MÖTET ÄR STADGENLIGT UTLYST.
Enligt föreningens stadgar skall medlemmarna kallas till årsmöte senast tio dagar innan. Kallelsen utskickades den 27 september.
Årsmötet beslöt att kallelse skett enligt stadgarna.


§ 6. JUSTERING AV DELTAGARLISTA.
Samtliga 82 medlemmar som anmälts sig till årsmötet uppropades.


§ 7. VAL AV JUSTERINGSMÄN OCH TILLIKA RÖSTRÄKNARE.
Årsmötet beslutade att utse Janne Arvidsson samt Rolf Adolfsson till justeringsmän och tillika rösträknare.


§ 8. STYRELSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT OCH EKONOMISK REDOVISNING.
Verksamhetsberättelse hade sänts ut i samband med kallelsen. Kassören föredrog föreningens bokslut, resultat- och balansräkning

samt svarade på de frågor som ställdes av medlemmarna. Föreningen visar en positiv medlemsökning.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut och lägga detta till handlingarna.


§ 9. REVISIONSBERÄTTELSE.
John Henrik Stegemyr föredrog revisorernas berättelse, och förordade ansvarsfrihet för styrelsen.


§ 10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret.


§ 11. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR NÄSTA VERKSAMHETSÅR
Bruno Ödman valdes enhälligt till ordförande för verksamhetsåret 2020.


§ 12. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER
Göran Mårtensson samt Sigvard Eriksson. (2 år)


§ 13. VAL AV STYRELSESUPPPLEANT

Magnus Wennblom valdes för (1 år).


§ 14. VAL AV TVÅ REVISORER OCH EN ERSÄTTARE
Johnhenrik Stegemyr samt Björn Almer, som ersättare Jan Briland.


§ 15. VAL AV TRIVSELKOMMITTE
Göran Nilsson samt Bengt Hultqvist (1år)


§. 17. VAL AV VALBEREDNING
Erling Kylberg (sammankallande), Nils-G Olsson och Nils-Eric Reuterdahl


§ 18. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.
Bruno föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan, samt Uno Fredriksson förslag till budget. Verksamhetsplanen kommer att följa aktivitetsplanen för 2019 med undantag av att luciafirandet stryks. Verksamhetsplanen samt Budget godkändes av mötet.


§ 19. ARVODE TILL STYRELSE OCH TRIVSELKOMMITTÉ
Inga arvoden till styrelse och trivselkommitté. Men styrelsen samt trivselkommittén är som vanligt befriade från medlemsavgiften. Detsamma gäller hedersmedlemmarna.


§ 20. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade. 200: - respektive 100: -.


§ 21. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER
Inga motioner hade inkommit till styrelsen inför årsmötet.


§ 22. ÖVRIGA FRÅGOR

När Ordf. Dan Andersson frågade mötet om det fanns några övriga frågor visade det sig att så inte var fallet.


§ 23. AVSLUTNING

Dan Andersson tackade de församlade medlemmarna och avslutade mötet klockan 15.00.
Bruno Ödman framförde ett tack till Dan för hans insats som ordförande med en blomma. Han kallade också fram våra två glädjespridare tillika trivselkommitté, Bengt Hultqvist och Göran Nilsson. Bruno framförde vår tacksamhet för att de genom sitt arbete för föreningen betyder oerhört mycket. Båda fick en mycket vacker blombukett att glädja familjen med.
Bruno tackade för förtroendet att leda föreningen ytterligare ett verksamhetsår. Därefter såldes lotter till det dignande prisbordet


Vid protokollet                                 Ordförande
Conny Qvarnström                       Dan Andersson
Justeras                                            Justeras
Janne Arvidsson                            Rolf Adolfsson