Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings årsmöte på Lindgården, Jönköping den 18 oktober 2019.


§ 1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE
Föreningens ordförande Bruno Ödman hälsade de 82 medlemmarna som infunnits sig till årsmötet välkomna. Han gjorde en tillbakablick på det gångna verksamhetsåret. Han nämnde fredagsmötena på Lindgården, tisdagsvandringarna, boulen samt vår och höstresan. Det är glädjande att intresset är så stort speciellt vandringarna samt mötena på Lindgården. Han informerade också om sin tid efter operationen Linköping. Han ser positivt på framtiden.


§ 2. PARENTATION.
Under det gångna verksamhetsåret har fyra av våra kamrater gått ur tiden. Sven-Ola Kallbris, Gösta Henriksson, Åke Carlsson samt Gudrun Lordh. Göran Mårtensson som förrättade parentationen tände fyra ljus, därefter rester sig alla för en tyst minut.

§ 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN.
Dagordningen godkändes i befintligt skick.


§ 4. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET.
Till ordförande för årsmötet valdes Dan Andersson och till sekreterare Conny Qvarnström.


§ 5. FRÅGA OM MÖTET ÄR STADGENLIGT UTLYST.
Enligt föreningens stadgar skall medlemmarna kallas till årsmöte senast tio dagar innan. Kallelsen utskickades den 27 september.
Årsmötet beslöt att kallelse skett enligt stadgarna.


§ 6. JUSTERING AV DELTAGARLISTA.
Samtliga 82 medlemmar som anmälts sig till årsmötet uppropades.


§ 7. VAL AV JUSTERINGSMÄN OCH TILLIKA RÖSTRÄKNARE.
Årsmötet beslutade att utse Janne Arvidsson samt Rolf Adolfsson till justeringsmän och tillika rösträknare.


§ 8. STYRELSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT OCH EKONOMISK REDOVISNING.
Verksamhetsberättelse hade sänts ut i samband med kallelsen. Kassören föredrog föreningens bokslut, resultat- och balansräkning

samt svarade på de frågor som ställdes av medlemmarna. Föreningen visar en positiv medlemsökning.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut och lägga detta till handlingarna.


§ 9. REVISIONSBERÄTTELSE.
John Henrik Stegemyr föredrog revisorernas berättelse, och förordade ansvarsfrihet för styrelsen.


§ 10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret.


§ 11. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR NÄSTA VERKSAMHETSÅR
Bruno Ödman valdes enhälligt till ordförande för verksamhetsåret 2020.


§ 12. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER
Göran Mårtensson samt Sigvard Eriksson. (2 år)


§ 13. VAL AV STYRELSESUPPPLEANT

Magnus Wennblom valdes för (1 år).


§ 14. VAL AV TVÅ REVISORER OCH EN ERSÄTTARE
Johnhenrik Stegemyr samt Björn Almer, som ersättare Jan Briland.


§ 15. VAL AV TRIVSELKOMMITTE
Göran Nilsson samt Bengt Hultqvist (1år)


§. 17. VAL AV VALBEREDNING
Erling Kylberg (sammankallande), Nils-G Olsson och Nils-Eric Reuterdahl


§ 18. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.
Bruno föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan, samt Uno Fredriksson förslag till budget. Verksamhetsplanen kommer att följa aktivitetsplanen för 2019 med undantag av att luciafirandet stryks. Verksamhetsplanen samt Budget godkändes av mötet.


§ 19. ARVODE TILL STYRELSE OCH TRIVSELKOMMITTÉ
Inga arvoden till styrelse och trivselkommitté. Men styrelsen samt trivselkommittén är som vanligt befriade från medlemsavgiften. Detsamma gäller hedersmedlemmarna.


§ 20. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade. 200: - respektive 100: -.


§ 21. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER
Inga motioner hade inkommit till styrelsen inför årsmötet.


§ 22. ÖVRIGA FRÅGOR

När Ordf. Dan Andersson frågade mötet om det fanns några övriga frågor visade det sig att så inte var fallet.


§ 23. AVSLUTNING

Dan Andersson tackade de församlade medlemmarna och avslutade mötet klockan 15.00.
Bruno Ödman framförde ett tack till Dan för hans insats som ordförande med en blomma. Han kallade också fram våra två glädjespridare tillika trivselkommitté, Bengt Hultqvist och Göran Nilsson. Bruno framförde vår tacksamhet för att de genom sitt arbete för föreningen betyder oerhört mycket. Båda fick en mycket vacker blombukett att glädja familjen med.
Bruno tackade för förtroendet att leda föreningen ytterligare ett verksamhetsår. Därefter såldes lotter till det dignande prisbordet


Vid protokollet                                 Ordförande
Conny Qvarnström                       Dan Andersson
Justeras                                            Justeras
Janne Arvidsson                            Rolf Adolfsson