2022                                      Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings årsmöte

i Huskvarna Folkets park fredagen den 11 mars 2022 klockan 13 00.

 

 • 1 Mötets öppnande

Ordförande Ingrid Grubbström hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. Därefter gav Ingrid en kort resumé över verksamheten sedan senaste årsmötet i juni 2021.                   

Efter öppnandet följde en parentation ledd av Johnhenric Stegemyr och avsåg de medlemmar som avlidit sedan senaste årsmötet. Johnhenric läste upp namnen, den avlidnes ålder samt döds- och begravningsdagar. Han avslutade med att läsa en dikt till de avlidnas minne och akten avslutades med en tyst minut.

 

 • 2 Fråga om årsmötets utlysts i enlighet med stadgarna

Enligt föreningens stadgar ska medlemmarna erhållit kallelse (bilaga 1) till årsmötet senast tio dagar före mötet.

Årsmötet godkände att kallelse skett i riktig ordning.

 

 • 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande valdes Göran Nilsson och till sekreterare Gunnar Lindelöw.

 

 • 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Beslutades efter förslag att utse Hans Petersson och Stefan Gunnarsson.

 

 • 5 Verksamhetsberättelse med bokslut och ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelsen (bilaga 2) sändes ut med kallelsen till årsmötet.

Bokslut och ekonomisk redovisning (bilaga 3) fanns tillgängligt vid mötet och föredrogs muntligt av kassören Uno Fredriksson som också besvarade frågor. Föreningens ekonomi är tillfredsställande och tillgångarna vid årsskiftet 2021/22 var 64 492 kronor.

Årsmötet godkände bokslut och ekonomisk redovisning samt beslutade att lägga dem till handlingarna.

 

 • 6 Revisorernas berättelse

Johnhenric Stegemyr föredrog revisorernas berättelse (bilaga 4) och förordade ansvarsfrihet för styrelsen vilket också beslutades av årsmötet.

 

 • 7 Val av ordförande för en tid av ett år

Valberedningens förslag att välja Ingrid Grubbström (omval) fastställdes av årsmötet.

 

 • 8 Val av två styrelseledamöter för en tid av två år

Valberedningens förslag att välja Hans Pettersson och Lasse Johansson fastställdes av årsmötet.

Antecknas att Uno Fredriksson och Gunnar Lindelöw valdes vid förra årsmötet för två år och ingår därmed i styrelsen.

 

 • 9 Val av styrelsesuppleant för en tid av ett år

Valberedningens förslag att välja Magnus Wennblom (omval) fastställdes av årsmötet.

 

 • 10 Val av två revisorer och en ersättare för en tid av ett år

Valberedningens förslag att välja Björn Almér (omval) och Jan Briland med Carl Johan Ekström som ersättare fastställdes av årsmötet.

 

 • 11 Övriga val som styrelsen föreslår

Styrelsen föreslår fortsatt verksamhet i den uppskattade trivselkommittén och föreslår att Bengt Hultqvist och Göran Nilsson väljs och för ett år (omval). Årsmötet beslutar enligt förslaget.

 

 • 12 Val av två ledamöter till valberedningen varav en sammankallande

Valberedningens förslag är omval av Rolf Adolfsson (sammankallande) och Erling Kylberg. Årsmötet beslutade enligt förslaget.

 

 • 13 Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

Ingrid Grubbström hänvisade till den verksamhet som är redovisad på föreningens hemsida. Styrelsen kommer att fortsätta planeringen vid kommande styrelsemöten. Ett förslag att hantera ett tidigare önskemål om utbildning i första hjälpen ska därvid uppmärksammas.

Budgeten för verksamhetsåret (bilaga 5) är baserad på medlemsavgifterna (se §14) med tillkommande stöd från NBV för olika aktiviteter samt tillgängligt kapital. Stödet från NBV uppskattas för närvarande bli ca 3000 kr vilket tillsammans med medlemsavgifterna skulle ge en totalsumma på 39 500 kr.

Förslagen godkändes av årsmötet.

 

 • 14 Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Uno Fredriksson redovisade att föreningen för närvarande har 210 medlemmar. Årsavgiften föreslås även fortsatt vara 200 kr för enskild och 300 kr tillsammans för par. Det ger en intäkt på 36 500 kr.

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

 

 • 15 Behandling av inkomna motioner

Ett sms från medlemmen Lennart Johansson till ordföranden har en enig styrelse uppfattat som en inkommen motion och har hanterat den som en sådan (bilaga 6)

Lennart Johansson lämnar över en skrivelse som på hans begäran läses upp och läggs till handlingarna.

 Styrelsens förslag är att en motion föreligger och att den ska avvisas på de skäl som anges i bilaga 6.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

 

 • 16 Behandling av aktuella ärenden som styrelsen presenterar vid årsmötet

Utöver vad som tidigare presenterats vid årsmötet har styrelsen inget att redovisa.

 

 • 17 Övriga frågor

Någon ytterligare fråga föreligger inte.

 

 • 18 Avslutning

Styrelseordföranden uppmärksammade avgående funktionärer genom att överräcka blombuketter och framföra föreningens tack. Föremål för detta blev Sigvard Eriksson och Göran Mårtensson som avgående styrelseledamöter och Johnhenric Stegemyr som avgående revisor. Med ett tack för utförda insatser under det gångna året uppvaktades Anchi Hultqvist (ansvarig för hemsidan) samt Bengt Hultqvist och Göran Nilsson (trivselkommittén).

 Också Ingrid Grubbström uppmärksammades för sina insatser som ordförande det gångna året med en blomsterbukett.

Lennart Johansson framförde hälsningar från några medlemmar som av olika skäl inte kunnat delta. Även Uno Fredriksson framförde en hälsning.

Göran Nilsson tackade de församlade medlemmarna och avslutade mötet klockan 15 05.

 

 Vid protokollet                               Ordförande

 Gunnar Lindelöw                     Göran Nilsson

 Justeras                                            Justeras

 Stefan Gunnarsson                Hans Petersson

2021          Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings årsmöte

i Folkets Park Huskvarna, onsdagen den 30 juni 2021.                       

§ 1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

Föreningens vice ordförande Sigvard Eriksson hälsade de 48 medlemmarna som infunnit sig till årsmötet välkomna. Han gjorde en tillbakablick på det gångna pandemiåret. Föreningen har liksom andra föreningar inte haft möjlighet till verksamheter i vanlig ordning. Restriktioner från myndigheter har satt stopp för i stort alla verksamheter. Den enda ljusglimten har varit tisdagsvandringarna som samlat 20–25 deltager per gång. Han hoppades på att föreningen ska börja fungera som vanligt under hösten 2021.


§ 2. PARENTATION.

Under 2020 fram till den 30 juni 2021 har 21 medlemmar avlidit. Johnhenrik Stegemyr ledde parentationen genom att läsa upp namnen, dödsdag samt åldern på samtliga bortgångna medlemmar i föreningen.

Göran Mårtensson medverkade genom att tända ett ljus under akten.

                                                                                                                                                                                                          

§ 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN.

Dagordningen godkändes i befintligt skick.

 

§ 4. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET.

Till ordförande för årsmötet valdes Dan Andersson och till sekreterare Conny Qvarnström.

 

§ 5. FRÅGA OM MÖTET ÄR STADGENLIGT UTLYST.

Enligt föreningens stadgar skall medlemmarna kallas till årsmöte senast tio dagar innan.

Årsmötet beslöt att kallelse skett enligt stadgarna.

 

§ 6. JUSTERING AV DELTAGARLISTA.

Samtliga 48 medlemmarna som anmälts var närvarande.

 

§ 7. VAL AV JUSTERINGSMÄN OCH TILLIKA RÖSTRÄKNARE.

Årsmötet beslutade att utse Rolf Adolfsson samt Göran Wilhelmsson till justeringsmän samt i förekommande fall till rösträknare.

 

§ 8. STYRELSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT OCH EKONOMISK REDOVISNING.

Verksamhetsberättelse hade sänts ut i samband med kallelsen. Kassören föredrog muntligt föreningens bokslut, resultat och balansräkning samt svarade på de frågor som ställdes av medlemmarna. Föreningens ekonomi är god. Vi ökar vår förmögenhet med 11 008 kronor till 65 000 kr, mycket beroende på att vi inte haft någon vår- eller höstresa samt att vi vid lämpligt tillfälle inköpte frimärken som sedan har höjt sitt värde.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut och lägga detta till handlingarna.

 

§ 9. REVISIONSBERÄTTELSE.

John Henrik Stegemyr föredrog revisorernas berättelse, och förordade ansvarsfrihet för styrelsen. Detta godkändes av mötet.

 

§ 10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret.

 

§ 11. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR NÄSTA VERKSAMHETSÅR

Då Bruno Ödman avsagt sig ordförandeskapet på grund av sjukdom, valdes Ingrid Grubbström till ny ordförande för vår förening.

 

§ 12. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER

Till styrelsemedlemmar på 2 år valdes Uno Fredriksson samt nyval av Gunnar Lindelöv.

Kvarstående styrelsemedlemmar Sigvard Eriksson samt Göran Mårtensson.

 

§ 13. VAL AV STYRELSESUPPLEANT

Magnus Wennblom valdes för (1 år).

 

§ 14. VAL AV TVÅ REVISORER OCH EN ERSÄTTARE

Johnhenrik Stegemyr samt Björn Almér, som ersättare Jan Briland.

 

§ 15. VAL AV TRIVSELKOMMITTE

Göran Nilsson samt Bengt Hultqvist (1år)

 

§ 16. STADGEÄNDRINGAR

Mötet beslutade att Räkenskapsår och verksamhetsår gäller från den 1 januari tom 31 december 2021. Vid övergången till 2021 är räkenskapsåret från den 1 oktober 2020 till 31 december 2021.

En medlem reserverade sig mot beslutet, Lennart Johansson.

 

§ 17. VAL AV VALBEREDNING

Rolf Adolfsson (sammankallande), Lasse Johansson samt Erling Kyhlberg.

 

§ 18. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.

Ingrid Grubbström tackade för förtroende att leda föreningen. Hon nämnde att hon är den första ordföranden som ej varit anställd inom polismyndigheten. Någon verksamhetsplan för 2021 finns av naturliga skäl inte framtagen. Dock har Lindgården bokats vid fyra tillfällen under hösten och tisdagsvandringarna kommer att rulla på.

Marianne Petterson informerade om att damerna har haft en träff på Hasse på Sjökanten.

Hon föreslog styrelsen att man skulle lägga ner damernas vandringar då det är mycket svårt att rekrytera medlemmar hon föreslog att damerna ingår i tisdags vandringarna.

 

§ 19. ARVODE TILL STYRELSE OCH TRIVSELKOMMITTE

Inga arvoden till styrelse och trivselkommitté. Men styrelsen samt trivse kommitté är som vanligt befriade från medlemsavgiften. Detsamma gäller hedersmedlemmarna.

 

 

§ 20. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade. 200: - respektive 100: -.

 

§ 21. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER

Inga motioner hade inkommit till styrelsen inför årsmötet.

 

§ 22. ÖVRIGA FRÅGOR

Lennart Johansson överlämnade en pärm där hans hustru samlat material från damernas verksamhet. Lennart ansåg att materialet var så viktigt att det borde uppmärksammas.

Uno Fredriksson föreslog att det kunde läggas in på hemsidan. Anchi Hultqvist åttog sig uppgiften.

 

§ 23. AVSLUTNING

Dan Andersson tackade de församlade medlemmarna och avslutade mötet klockan 15.10.

Sigvard Eriksson framförde ett tack till Dan för hans insats som ordförande, med en blomma. Bruno Ödman som ej var närvarande samt Conny Qvarnström fick också en blomma för sin insatts för föreningen under 8 år. Delar av styrelsen åkte sedan till Bruno för att överlämna en blomma och ett tack för hans fina insatts som ordförande.

 

Vid protokollet                                Ordförande                                                                                                                        

Conny Qvarnström                  Dan Andersson                                                                          

Justeras                                              Justeras                                                                              

Rolf Adolfsson                           Göran Wilhelmsson                                                                                                                                                                       


2019                Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings årsmöte på Lindgården,

Jönköping den 18 oktober 2019.


§ 1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE
Föreningens ordförande Bruno Ödman hälsade de 82 medlemmarna som infunnits sig till årsmötet välkomna. Han gjorde en tillbakablick på det gångna verksamhetsåret. Han nämnde fredagsmötena på Lindgården, tisdagsvandringarna, boulen samt vår och höstresan. Det är glädjande att intresset är så stort speciellt vandringarna samt mötena på Lindgården. Han informerade också om sin tid efter operationen Linköping. Han ser positivt på framtiden.


§ 2. PARENTATION.
Under det gångna verksamhetsåret har fyra av våra kamrater gått ur tiden. Sven-Ola Kallbris, Gösta Henriksson, Åke Carlsson samt Gudrun Lordh. Göran Mårtensson som förrättade parentationen tände fyra ljus, därefter rester sig alla för en tyst minut.

§ 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN.
Dagordningen godkändes i befintligt skick.


§ 4. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET.
Till ordförande för årsmötet valdes Dan Andersson och till sekreterare Conny Qvarnström.


§ 5. FRÅGA OM MÖTET ÄR STADGENLIGT UTLYST.
Enligt föreningens stadgar skall medlemmarna kallas till årsmöte senast tio dagar innan. Kallelsen utskickades den 27 september.
Årsmötet beslöt att kallelse skett enligt stadgarna.


§ 6. JUSTERING AV DELTAGARLISTA.
Samtliga 82 medlemmar som anmälts sig till årsmötet uppropades.


§ 7. VAL AV JUSTERINGSMÄN OCH TILLIKA RÖSTRÄKNARE.
Årsmötet beslutade att utse Janne Arvidsson samt Rolf Adolfsson till justeringsmän och tillika rösträknare.


§ 8. STYRELSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT OCH EKONOMISK REDOVISNING.
Verksamhetsberättelse hade sänts ut i samband med kallelsen. Kassören föredrog föreningens bokslut, resultat- och balansräkning

samt svarade på de frågor som ställdes av medlemmarna. Föreningen visar en positiv medlemsökning.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut och lägga detta till handlingarna.


§ 9. REVISIONSBERÄTTELSE.
John Henrik Stegemyr föredrog revisorernas berättelse, och förordade ansvarsfrihet för styrelsen.


§ 10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret.


§ 11. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR NÄSTA VERKSAMHETSÅR
Bruno Ödman valdes enhälligt till ordförande för verksamhetsåret 2020.


§ 12. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER
Göran Mårtensson samt Sigvard Eriksson. (2 år)


§ 13. VAL AV STYRELSESUPPPLEANT

Magnus Wennblom valdes för (1 år).


§ 14. VAL AV TVÅ REVISORER OCH EN ERSÄTTARE
Johnhenrik Stegemyr samt Björn Almer, som ersättare Jan Briland.


§ 15. VAL AV TRIVSELKOMMITTE
Göran Nilsson samt Bengt Hultqvist (1år)


§. 17. VAL AV VALBEREDNING
Erling Kylberg (sammankallande), Nils-G Olsson och Nils-Eric Reuterdahl


§ 18. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.
Bruno föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan, samt Uno Fredriksson förslag till budget. Verksamhetsplanen kommer att följa aktivitetsplanen för 2019 med undantag av att luciafirandet stryks. Verksamhetsplanen samt Budget godkändes av mötet.


§ 19. ARVODE TILL STYRELSE OCH TRIVSELKOMMITTÉ
Inga arvoden till styrelse och trivselkommitté. Men styrelsen samt trivselkommittén är som vanligt befriade från medlemsavgiften. Detsamma gäller hedersmedlemmarna.


§ 20. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade. 200: - respektive 100: -.


§ 21. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER
Inga motioner hade inkommit till styrelsen inför årsmötet.


§ 22. ÖVRIGA FRÅGOR

När Ordf. Dan Andersson frågade mötet om det fanns några övriga frågor visade det sig att så inte var fallet.


§ 23. AVSLUTNING

Dan Andersson tackade de församlade medlemmarna och avslutade mötet klockan 15.00.
Bruno Ödman framförde ett tack till Dan för hans insats som ordförande med en blomma. Han kallade också fram våra två glädjespridare tillika trivselkommitté, Bengt Hultqvist och Göran Nilsson. Bruno framförde vår tacksamhet för att de genom sitt arbete för föreningen betyder oerhört mycket. Båda fick en mycket vacker blombukett att glädja familjen med.
Bruno tackade för förtroendet att leda föreningen ytterligare ett verksamhetsår. Därefter såldes lotter till det dignande prisbordet


Vid protokollet                                 Ordförande
Conny Qvarnström                   Dan Andersson
Justeras                                              Justeras
Janne Arvidsson                       Rolf Adolfsson