STADGAR FÖR JÖNKÖPINGSPOLISENS PENSIONÄRSFÖRENING

ANTAGNA VID ÅRSMÖTE DEN 30 JUNI 2021

(URSPRUNGLIGEN ANTAGNA 1954 SAMT ÄNDRADE 1984, 1996, 2001 och 2021)


§ 1. Ändamål och verksamhet.

Jönköpingspolisens Pensionärsförening är en politiskt- och religiöst obunden kamratförening.

 

Föreningens syfte är att främja ett gott kamratskap och en god kontakt mellan medlemmarna genom att ordna program och aktiviteter som är stimulerande och berikande för medlemmarna.

 

Föreningen eftersträvar ett gott förhållande med de aktiva befattningshavarna inom polismyndigheten, med dess ledning och med fackliga företrädare.

 

§ 2. Medlemskap och avgifter.

Till medlem kan antas pensionär som varit anställd vid polisväsendet i nuvarande Jönköpings län samt dennes maka/maka eller sambo.

 

Efter prövning i varje särskilt fall kan styrelsen bevilja medlemskap även för annan från polisväsendet pensionerad befattningshavare liksom pensionär från polisen närstående myndighet samt pensionärens maka/make eller sambo.

 

Medlem som i särskilt hög grad främjat föreningens syften, kan på årsmöte efter förslag av styrelsen utses som hedersmedlem som då blir befriad från avgift till föreningen.

 

Medlemsavgiften erlägges snarast efter årsmötet och senast före april månads utgång.

 

Styrelsen kan befria medlem från årsavgiften om särskilda skäl föreligger.

 

Utträde ur föreningen begärs skriftligen. Den som trots påminnelser inte erlagt fastställd årsavgift utesluts från medlemskapet om styrelsen ej beslutar annat.

 

§ 3. Föreningsmöten

Årsmöte hålls årligen under mars månad. Därutöver hålls föreningsmöten efter beslut av styrelsen eller om 25 % av medlemmarna skriftligen begär det.

Styrelsen kallar medlemmarna till möte genom personlig kallelse senast tio dagar före mötet. Motionsrätt tillkommer varje medlem. Motion skall vara skriftlig och inlämnad till styrelsen senast 1 februari.

Varje medlem har en röst. Röstning sker genom ja-rop eller handuppräckning. Om medlem genom votering yrkar sluten omröstning, skall personval ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val då lottning sker.

 

Följande ärenden skall tas upp på dagordningen vid årsmöte. 

1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän

5. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut och ekonomisk redovisning

6. Revisorernas berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet

8. Val av ordförande för kommande verksamhetsår

9. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år

10. Val av en styrelsesuppleant för en tid av ett år

11. Val av två revisorer och en ersättare

12. Övriga val som styrelsen föreslår

13. Val av två ledamöter till valberedning, varav en sammankallande

14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande året

15. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året

16. Behandling av inkomna motioner

17. Behandling av aktuella ärenden som styrelsen presenterar vid årsmötet

18. Övriga frågor

19. Avslutning

 

§ 4. Räkenskaps- och verksamhetsår.

Räkenskapsåret gäller från den 1 januari t o m 31 december. Vid övergången till 2021 är räkenskapsåret från 1 oktober2020 till den 31 december 2021.

 

§ 5. Styrelsen.

Styrelsen leder föreningens verksamhet, verkställer fattade beslut och är mellan föreningsmötena beslutande organ.

 

Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter. Ordföranden väljs på ett år och övriga ledamöter på två år. Halva antalet ledamöter väljs vid samma årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Vid omröstning har ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter begär det. Ersättare har förslags- och yttranderätt vid mötet. Protokoll skall föras vid sammanträdena och justeras av ordföranden.

 

Styrelsens uppgifter i övrigt är att:

·        besluta om vilka/vem som är behöriga att teckna firman

·        kalla till årsmöte och där presentera föreningens verksamhetsberättelse

·        till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, protokoll, och räkenskaper snarast efter                 räkenskapsårets slut

·        förvalta föreningens tillgångar och medel på ett säkert sätt och så att de ger rimlig                             avkastning

·        förvara och arkivera protokoll och andra handlingar som rör föreningens verksamhet

·        hålla sig väl underrättad om medlemmarnas hälsotillstånd och övrigt som kan föranleda                 besök eller annan uppmärksamhet.

 

§ 6. Stadgeändring.

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut vid ordinarie årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelsen. För ändring krävs två tredjedels majoritet.

 

§ 7. Upplösning.

Beslut om föreningens upplösning eller fusion med annan förening fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. Mötena hålls med minst tre månaders mellanrum. Det sista av de två mötena beslutar om föreningens tillgångar.