STADGAR FÖR JÖNKÖPINGSPOLISENS PENSIONÄRSFÖRENING

ANTAGNA VID ÅRSMÖTE DEN 24 OKTOBER 2008(URSPRUNGLIGEN ANTAGNA 1954 SAMT ÄNDRADE 1984, 1996 OCH 2001)


§ 1. Ändamål och verksamhet.

Jönköpingspolisens Pensionärsförening är en politiskt- och religiöst obunden kamratförening.


Föreningens syfte är att främja ett gott kamratskap och en god kontakt mellan medlemmarna, 

genom att ordna program och aktiviteter som är stimulerande och berikande för medlemmarna.


Föreningen eftersträvar ett gott förhållande med de aktiva befattningshavarna inom

polismyndigheten, med dess ledning och med fackliga företrädare.


§ 2. Medlemskap och avgifter.

Till medlem kan antas pensionär som varit anställd vid polisväsendet i nuvarande Jönköpings län

samt dennes maka/maka eller sambo.


Efter prövning i varje särskilt fall kan styrelsen bevilja medlemskap även för annan från

polisväsendet pensionerad befattningshavare liksom pensionär från polisen närstående myndighet

samt pensionärens maka/make eller sambo.


Medlem som i särskilt hög grad främjat föreningens syften kan på årsmöte efter förslag av

styrelsen utses som hedersmedlem som då blir befriad från avgift till föreningen.

Medlemsavgiften erlägges snarast efter årsmötet och senast före årsskiftet.

Styrelsen kan befria medlem från årsavgiften om särskilda skäl föreligger.

Utträde ur föreningen begärs skriftligen. Den som trots påminnelser inte erlagt fastställd årsavgift

utesluts från medlemskapet om styrelsen ej beslutar annat.

§ 3. Föreningsmöten

Årsmöte hålls årligen under oktober månad. Därutöver hålls föreningsmöten efter beslut av

styrelsen eller om 25 % av medlemmarna skriftligen begär det.

Styrelsen kallar medlemmarna till möte genom personlig kallelse senast tio dagar före mötet.

Motionsrätt tillkommer varje medlem. Motion skall vara skriftlig och inlämnad till styrelsen senast

en månad före årsmötet.

Varje medlem har en röst. Röstning sker genom ja- och nejrop eller handuppräckning. Om

medlem genom votering yrkar sluten omröstning skall personval ske med slutna sedlar. Vid lika

röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val då lottning sker.

Följande ärenden skall tas upp på dagordningen vid årsmöte.
1. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut och ekonomisk redovisning
5. Revisorernas berättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet
7. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
8. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år
9. Val av en styrelsesuppleant för en tid av ett år
10. Val av två revisorer och en ersättare
11. Övriga val som styrelsen föreslår
12. Val av två ledamöter till valberedning, varav en sammankallande
13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande året
14. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året
15. Behandling av inkomna motioner
16. Behandling av aktuella ärenden som styrelsen presenterar vid årsmötet
17. Övriga frågor


§ 4. Räkenskaps- och verksamhetsår.

Räkenskapsåret gäller från den 1 oktober t o m 30 september året därpå och

verksamhetsåret från ett årsmöte till och med nästa årsmöte.


§ 5. Styrelsen.

Styrelsen leder föreningens verksamhet, verkställer fattade beslut och är mellan

föreningsmötena beslutande organ.

Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter. Ordföranden väljs på ett år och

övriga ledamöter på två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Vid omröstning har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter begär det.

Protokoll skall föras vid sammanträdena och justeras av ordföranden.

Styrelsens uppgifter i övrigt är att:


• besluta om vilka/vem som är behöriga att teckna firman


• kalla till årsmöte och där presentera föreningens verksamhetsberättelse


• till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, protokoll, och räkenskaper snarast efter

   räkenskapsårets slut


• förvalta föreningens tillgångar och medel på ett säkert sätt och så att de ger rimlig avkastning


• förvara och arkivera protokoll och andra handlingar som rör föreningens verksamhet


• hålla sig väl underrättad om medlemmarnas hälsotillstånd och övrigt som kan föranleda besök

  eller annan uppmärksamhet


§ 6. Stadgeändring.

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut vid ordinarie årsmöte, om förslaget kungjorts i

samband med kallelsen. För ändring krävs två tredjedels majoritet.


§ 7. Upplösning.

Beslut om föreningens upplösning eller fusion med annan förening fattas av två på varandra

följande föreningsmöten varav det ena skall vara ett årsmöte. Mötena hålls med minst tre

månaders mellanrum. Det sista av de två mötena beslutar om föreningens tillgångar.